KrúspuntArchives

Margriet Poortstra wint Bernard Smilde priis 2015 opnij

De sjuery dy’t it moaiste ‘Peaskeliet’ út de 19 ynstjoeringen kieze moast, keazen it liet “Peaske” út ta winner. It liet wie ynstjoerd troch Margriet Poortstra út Zeewolde. Sy wûn dêrmei de Bernard Smilde priis foar de twadde kear. Se krige ôfrûne sneon 21 maart de priis op de jiergearkomste fan Krúspunt útrikt yn de

Fierder lêze

Pinksterliet fan Margryt Poortstra

Pinksterliet Fan himelheech waait fjoer en wyn ’t ôfladen hûs mei minsken yn. Yn taal en teken komt de Geast, de waarme amme fan Gods treast. Sa’t nei it rispjen d’ earsteling in teken is fan nij begjin dat oan de deade grûn ûntsprút, sa wiist de Geast ús hjoed foarút. Sy sprekt in taal

Fierder lêze

Tsjinst en tafel

1 Dy’t wy bytiden net berikke kinne, net begripe – dat wy noch altyd op jo longen libje meie, dat wy sjonge, roppe, kom ús yn ‘e mjitte, wês ús neiby. Foarmje ús wer út klaai en wyn, as lichem en siel, nei jo byld, dat wy fêste grûn ûnder de fuotten fiele en yn [...]

Tafelgebed ll

Fanút ‘e djipte roppe wy: harkje nei ús stim, sjoch ús oan en werken it wurk fan jo hannen. Ut klaai en wyn hawwe Jo ús makke, besibbe oan ierde, ús wenplak, foar goed. Wie dit de bedoeling: in wrâld yn ûnstjoer, útrûpele grûn, minsken dy’t elkoar nei it libben stean? Ferbyn wer wat byinoar [...]

Tafelgebed I

Jo roppe wy oan, dy’t wie foar’t wy bestiene, dy’t skieding makke tusken tsjuster en ljocht, ferskil fan nacht en dei, ús foarme nei jo byld. Ut ierde makke, oan dizze grûn ferbûn, noch mei jo lucht yn ‘e longen, binne wy jo bern, oant op ‘e dei fan hjoed. Rommer as dit libben, mear [...]

Bernard Smilde priis 2013 wûn troch Margriet Poortstra

Op 13 april 2013 is de earste “Bernard Smilde” priis yn de Terptsjerke te Akkrum útrikt. Nei de ledegearkomste yn de Lantearne giene de oanwêzigen nei de tsjerke, dy’t flakby it ferieningsgebou stiet. Ds. Toos Reichman fan it Krúspunt bestjoer oerlange de priis foar it bêste Pinksterliet oan dichteresse Margryt Poortstra út Zeewolde. Sy wie

Fierder lêze