Jiergearkomste 2017

Jiergearkomste 2017

De jiergearkomste 2017 fan Krúspunt waard holden yn de Kapel fan Bloemkamp yn Bolsward. Dit plak wie keazen om’t Cor Trompetter, historikus út Wolvegea, de gearkomste middeis in lêzing hold oer “Dopersen yn Fryslân yn de 16e iuw. It ‘Oldeclooster’ as berteplak fan de Menisten”. ‘Oldeclooster’ waard ek faak kleaster Bloemkamp neamd.
Moarns, nei de ynrin om 11.00 oere, kamen de húshâldlike saken oan bod. As jo klikke op jierferslach fan skriuwer en ponghâlder  dan kin je se neilêze. Oer it middeisprogramma mei de útrikking fan de Bernard Smilde priis en de lêzing oer de Menisten skriuw it Friesch Dagblad, wat hjirûnder opnommen is.

 

Ferslach Deiblêd

 

Hjir komme meikoarten noch in pear foto’s dy’t yn de Kapel fan Bloemkamp fan de Krúspuntdei nommen binne.

 

 

 

 

 

 

 

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

elf + 13 =