Jiergearkomste 2018

Jiergearkomste 2018

Sneon 21 april kamen der goed 50 stipers nei Akkrum om de jiergearkomste fan Krúspunt mei te meitsjen. It bestjoer hie foar dizze gearkomste it tema “Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet” keazen.

Yn it FrieschDagblad stie moandei 23 april in moai ferslach fan de hân fan Koen Zondag, dy’t de dei meimakke hie,Ferslach yn it FrieschDagblad

 

De Ljouwerter krante skriuw op moandei 23 april:ferslach Ljouwerter krante