Jiergearkomste 2011

Jiergearkomste 2011

Wy komme op in prachtige moarn byinoar yn Akkrum. De lêste dagen wiene der noch al wat ôfsizzings. Mar der komme ek minsken dy’t har net opjûn hiene. Sadwaande binne wy mei ca. 52 minsken byinoar.
Nei de kofje geane wy nei tsjerke foar de liturgyske iepening.

Liturgyske iepening – mei in ferskaat oan lieten – û.l.f. Bob Pruiksma en Geert van der Heide
Wy begjinne mei it moarnsgebed dat Toos Reichman gearstald hat en dêr’t se twatalich yn foargiet.
Bob Pruiksma (piano) en Jeltsje Pruiksma (solosang) leverje in moaie bydrage.

Krúspunt ynformaasje – Presintaasje bestjoer – Fragen – – Utdielen jierferslach/finânsjeel ferslach
Liuwe Westra fertelt wat der ôfrûne jier út ‘e wei set is. Der binne no sa’n 60 stipers en 18 dielnimmende organisaasjes. It webstee stiet fan alles op, û.o. ek it foarum, de merk dêr’t fan alles te belibjen is (as der minsken komme). It bestjoer siket noch in redakteur foar it webstee, in nijsjager.

Wat er op dizze jiergearkomste 2011 allegearre mear besprutsen is kin jo neilêze yn it ferslach, dat er fan makke is.