Jiergearkomste 2015

Jiergearkomste 2015

Sneon 21 maart 2015 wie de jiergearkomste fan Krúspunt. Njonken de útrikking fan de tredde Bernard Smilde Priis wie dêr ek omtinken foar it riden en farren fan de stifting, nije inisjativen, noflik bypraten. en fansels in moaie liturgyske ôfsluting: Sipke Huismans yntrodusearre de mjûsekel Ruth.
De teksten binne fan Folkert Verbeek en de muzyk is fan Hendrik van der Meer. In diel fan it Kwartettekoar sjongt in tal stikken út dizze mjûsekel en wy belibje in prachtige ôfslúting fan dizze Krúspuntdei!

It ferslach fan de skriuwer fan dizze dei.
Wiep Koehoorn ’s ferslach op syn blogspot.