KrúspuntArchives

Op wei nei in nije Fryske bibeloersetting (Diel 6)

Boekbesprek op wei nei in nije Fryske bibeloersetting op termyn (Diel 6) Wiep Koehoorn út Feinsum hat in tal jierren lyn ûndersocht of it mooglik is dat der op termyn in nije Fryske bibeloersetting komme kin. Hy wol op ferskillende wizen dit oan de oarder stelle. Ien fan syn aktiviteiten is dat er út de

Fierder lêze