KrúspuntArchives

Op wei nei in nije Fryske bibeloersetting (Diel 6)

Boekbesprek op wei nei in nije Fryske bibeloersetting op termyn (Diel 6) Wiep Koehoorn út Feinsum hat in tal jierren lyn ûndersocht of it mooglik is dat der op termyn in nije Fryske bibeloersetting komme kin. Hy wol op ferskillende wizen dit oan de oarder stelle. Ien fan syn aktiviteiten is dat er út de

Fierder lêze

Op wei nei in nije Fryske bibeloersetting (Diel 5)

Ferslach fan it op wei gean nei in nije Fryske bibeloersetting op termyn (Diel 5) Wiep Koehoorn út Feinsum hat yn de ôfrûne jierren ûndersocht of it mooglik is dat der op termyn in nije Fryske bibeloersetting komme kin. Hy woe it op ferskillende wizen oan de oarder stelle. Ien fan de startaktiviteiten is dat

Fierder lêze

De ‘beeldenstorm’ in Leeuwarden 450 jaar geleden

Herdenkingsdienst  1566-2016 Leeuwarden,  11 september a.s. De Beeldenstorm van 1566 is in onze vaderlandse historie een uitgesproken voorbeeld van ‘religieus geweld’. Protestantse volkswoede liep op veel plaatsen uit in gewelddadige vernieling van heiligenbeelden en gewijde ornamenten van bestaande kerken. Smeulende kritiek op de praktijk van kerk en geloof sinds hervormers als Luther en Calvijn, ontaardde

Fierder lêze