Boekbesprek op wei nei in nije Fryske bibeloersetting op termyn ( Diel 1)

Boekbesprek op wei nei in nije Fryske bibeloersetting op termyn ( Diel 1)

Wiep Koehoorn út Stiens is oan it ûndersykjen of it mooglik is dat der op termyn in nije Fryske bibeloersetting komme kin.
Hy wol op ferskillende wizen dit oan de oarder stelle.
Ien fan de startaktiviteiten is dat er út de besteande literatuur oer de Fryske Bibel sa no en dan ris in boek(je) kiest, lêst en besprekt. Hy wol sa wat mear te witten komme oer wat der rûn Fryske bibeloersettings yn it ferline dien is.

Ien fan de boekjes dy’t hy koartlyn lêzen hat, is it boekje ‘De Friesche Bijbel’ fan W. Hielkema. Fan dizze publikaasje is in boekbesprek te finen op de weblog fan Koehoorn:

diel 1:  http://wiepkoehoorn.blogspot.nl/2016/06/de-friesche-bijbel.html

It like Krúspunt nijsgjirrich ta om it boekbesprek (en der komme noch in tal oaren) ek op de webside van Krúspunt te publisearjen. Krúspunt webside besikers kinne dan sa stadichoan meinommen wurde yn de gong nei in nije Fryske bibeloersetting.

It sil wol in lange gong wurde om in nije Fryske bibeloersetting te realisearjen, mar as der net ien begint, kom je nea in stap fierder. Dit is in hoeden begjin fan Koehoorn en wa’t mei dwaan wol is wolkom. Der sil  oanhâlden wurde moatte as storein. Dan sil der wiswier ea wolris wer in nije Fryske bibeloersetting ferskine.

Krúspunt wol by dizze earste stappen meidwaan troch op syn webside nei in boekbesprek troch te linken nei de weblog fan Koehoorn.

Klik hjir foar diel 2.

klik hjir foar diel 3