KrúspuntArchives

Op wei nei in nije Fryske bibeloersetting (Diel 5)

Ferslach fan it op wei gean nei in nije Fryske bibeloersetting op termyn (Diel 5) Wiep Koehoorn út Feinsum hat yn de ôfrûne jierren ûndersocht of it mooglik is dat der op termyn in nije Fryske bibeloersetting komme kin. Hy woe it op ferskillende wizen oan de oarder stelle. Ien fan de startaktiviteiten is dat

Fierder lêze

Matteüs-evangeelje opnij oerset

De Stifting FB21 (Fryske Bibeloersetting foar de ienentweintichste ieu) hat  yn jannewaris it Evangeelje fan Matteüs yn in nije Fryske oersetting publisearre. As jo op Krysttiid desimber 2017 Matteüs 2: 1-12 klikke krije jo in priuwke mei taljochting fan ’e oersetter. Opmerkings en fragen binne tige wolkom op L.H.Westra, en as se har dêrta liene,

Fierder lêze