KrúspuntArchives

Op wei nei in nije Fryske bibeloersetting (Diel 5)

Ferslach fan it op wei gean nei in nije Fryske bibeloersetting op termyn (Diel 5) Wiep Koehoorn út Feinsum hat yn de ôfrûne jierren ûndersocht of it mooglik is dat der op termyn in nije Fryske bibeloersetting komme kin. Hy woe it op ferskillende wizen oan de oarder stelle. Ien fan de startaktiviteiten is dat

Read more

Stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting

Bartlehiem, 20 desimber 2019 Bêste minsken, It bestjoer fan de YKFE nûget jo út foar in stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting. Plak: Botniastins, Breedeplaats 1, 8801LZ, Frjentsjer Tiid:    13.30   ynrin 14.00-14.15 Iepening (deifoarsitter dr. Hinne Wagenaar) 14.15-14.35 Wat is oersetten (dr. Lénart de Regt) 14.35-14.50 De Bibel yn it Frysk (dr. Liuwe Westra)

Read more

Matteüs-evangeelje opnij oerset

De Stifting FB21 (Fryske Bibeloersetting foar de ienentweintichste ieu) hat  yn jannewaris it Evangeelje fan Matteüs yn in nije Fryske oersetting publisearre. As jo op Krysttiid desimber 2017 Matteüs 2: 1-12 klikke krije jo in priuwke mei taljochting fan ’e oersetter. Opmerkings en fragen binne tige wolkom op L.H.Westra, en as se har dêrta liene,

Read more

Prissentaasje fan bibel yn gewoan Frysk

Tiisdeitemiddei 28 maart om 4 oere fynt de prissentaasje plak fan De Bibel yn Gewoan Frysk. It pasjeferhaal neffens Mattéus. Elk is wolkom. De oersetting fan Matteús 26, 27 en 28 is makke troch learlingen 3havo en 3vwo fan CSG Liudger te Burgum ûnder lieding fan harren dosint Tjerk Kooistra; de redaksje is dien troch

Read more