De skiednispine fan Redbad is in útnoeging foar ús

 |

De skiednispine fan Redbad is in útnoeging foar ús

Op sneon 23 wie de premjêre fan ’e film Redbad, mei 2500 minsken op it Saailân. De wyks dêrnei begûnen yn Broeksterwâld de foarstellings fan it iepenloftspul Rêdbâd. Alle jûnen binne útferkocht. It iepenloftspul is basearre op it boek fan Willem Schoorstra: Rêdbâd: Kening fan ’e Friezen, dat yn it Frysk (twadde printinge) en it Nederlânsk wakker lêzers fynt.

Wat is der te rêden mei dy kening fan hast 1400 jier lyn? Domeny Liuwe Westra preke deroer op snein 24 juny yn Aldegea (Sm.), en wurke dy preek út ta dizze skôging.

skiednispine-fan-redbad-utnoeging-om-oer-it-eigen-leauwen-te-sprekken