Lieten fan leauwe en langstme (lûd en byld) 1

Lieten fan leauwe en langstme (lûd en byld) 1

Fan in oantal lieten út de bondel ”Lieten fan leauwe en langstme” binne opnames makke yn de Sint Martinustsjerke yn Snits. It oargel wurdt bespile troch Geart van der Heide en de beide sjongers binne Geart Bruinsma, dûmny fan de CGTF gemeente yn Snits en Peter van der Weide, pastoor fan de Sint Antonius van Paduaparochie tefinen ûnder oaren yn Snits.

Byld en lûd waard fersoarge troch Wieger en Ebbe – GTF Fryskepeallen

liet 25: Yn d’iere moarn, as d’ amme rûst

Liet 167: Lit my jo frede trochjaan meie