Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

Op snein 18 maart 2018 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke ,Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl

It tema is: Iepen mienskip.

2018 is it jier fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Wat seit it tema fan dit barren, ‘Iepen mienskip’, Friezen om útens?

Dizze snein, twa wike foar Peaske, harkje wy nei it evangeelje fan de balseming troch in frou yn Betanië.

Foargonger is ds Trinus H.Hibma
Kantor-oargeliste is mefrou Marja van der Ploeg – Hofstra mei stipe fan de Bethelkantorij.

Nei de tiid kofje / tee mei koeke.

Jo binne tige wolkom!

Taheakke poster kinne jo trochstjoere of ophingje.

Graach freechje ik ek jo omtinken foar de Fryske Passy fan Hoite Pruiksma op 23 maart yn’e Noorderkerk yn Amsterdam.               https://www.stichting-up.nl/nl/

Hertlike groetnis, 

T.H.Hibma
Alhambralaan 14
1064 NW Amsterdam
020-631.46.44
06-24.98.11.44
hibmveen@xs4all.nl