KrúspuntArchives

Fryske sjongmiddei yn Ljouwert

  Fryske sjongmiddei yn Ljouwert LJOUWERT – Op snein 30 septimber wurdt yn  de Lutherske Tsjerke fan Ljouwert de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek dat yn

Read more

Sjongmiddei fan it YKFE yn Stiens

  Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst www.ykfe.frl SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Snein 30 oktober 2016 De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens Oanfang 15.30 oere Mei: De Sweelinck Cantorij û.l.f. Take Beukema Koperblazers fan brassband De Nije Bazún Geart van der Heide, oargel Muzikale lieding:

Read more