Aginda

Sep

23

Fesper Waalske Tsjerke yn Ljouwert

Ek yn it nije seizoen sille der wer Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden wurde. De earste sil wêze op snein 23 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Alex Riemersma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan de fêste oargelist Theo Jellema en

Lês fierder

Sep

27

Itenser Rûnte

Dr Ton de Kok: Wat is God? Wetenschappers en kunstenaars op zoek Ton de Kok wie marinier, hat Russysk studearre en wurke by de ‘inlichtingendienst’. Hy siet 10 jier foar it CDA yn de Twadde Keamer. Yn 2000 promovearre hy en waard dosint godtsjinst oan in lyceum yn Amsterdam. Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om

Lês fierder

Nov

1

Itenser Rûnte

Prof Dr C.J. (Cees) den Heyer: Jezus, een mensenleven. Prof Den Heyer hat in nij boek útbrocht oer in persoanlike syktocht. Hy siket nei de boarnen, nei de bibel en nei de teologyske tradysje. Hoe hat it byld fan Jezus him ûntwikkele Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere,

Lês fierder

Dec

6

Itenser Rûnte

Ds Bram Bregman: ‘Van angstkerk naar kerk van lief-hebbers’ Traditioneel ging geloven vooral over geloven in een God als Opperheer/Vader in de hemel – als een voor waar houden van een feit. Is het ook mogelijk ‘geloven ‘een andere invulling te geven? Is ‘geloven zonder God ‘ mogelijk? (eigen tekst fan sprekker) Algemiene ynformaasje: Elke

Lês fierder

Jan

24

Itenser Rûnte

Dr H.J. (Heine) Siebrand: ‘Ongeloof – de overtreffende trap van geloof’ Geloof en ongeloof zijn als tweelingen met elkaar verbonden. Van geloof is een ideologie gemaakt. Bij nader inzien blijkt dat veel tegenspraak (ook in de bijbel) geen theologie is, maar onderwijskunde. (eigen tekst fan sprekker)     Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00

Lês fierder

Feb

28

Itenser Rûnte

 Ds Sybout van der Meer:’ Maatschappij en moreel leiderschap vanuit theologisch perspectief’ (tekst komt letter)       Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster

Lês fierder

Mar

21

Itenser Rûnte

 Drs J (Jan) Greven: Over oud worden en het goede leven. Voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn

Lês fierder