Aginda

Mar

24

Fryske fesper yn Ljouwert

Op 24 maart oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear drs. Geeske Bies en Meindert Reitsma sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en Theo Boelens op de dwersfluit. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Apr

6

Pygertocht fan út Grou

Hartelijk welkom in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou. Parkeeradvies: Stationsweg/Parkstraat Friesmastrjitte Gedempte Haven (van daar is het 5 à 10 minuten lopen naar de kerk) PROGRAMMA: vanaf 9.30 ontvangst met koffie/thee. 10.00 – 10.45 viering door ds. Reinier Nummerdor. Het orgel wordt bespeeld door Eelke Pander; “kerkgeschiedenis” door koster Eddy v.d. Noord. 11.00 start

Lês fierder

Apr

13

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Jiergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei datum:  sneon 13 april oansteande plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum Tema: ‘Lit ús sjonge’ 10.00  Ynrin: de kofje stiet klear 10.30        Húshâldlike gearkomste. – Iepening – jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018 – bestjoersferkiezing: ôfgeand: J. Bakker (werkiesber) ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber) foar de wurksumheden dêr’t nije

Lês fierder

Apr

28

Fryske tsjerketsjinst yn Itens

Ien kear yn de moanne is der in Fryske tsjerketsjinst in Itens. Begjintiid: 10.00 oere Foargonger: Coby de Boer-Bergstra Der is altyd neipraten mei in bakje kofje en der is altyd in part fan it Kwartettekoar dat meiwurket oan de tsjinst.