Alles fan: Leauwe yn Fryslân

Kursus Leauwe yn Fryslân 2019 – 2020

De kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ sil ek wer yn it kursusjier 2019-2020 oanbean wurde. It kursusplak is, sa as alle foargeande kursussen, Jorwert. De lokaasje Nijkleaster. Kursusprogramma 2019 – 2020 ( yn it Frysk) Cursusprogramma 2019 – 2020 ( yn it Hollânsk) Jo kinne jo wol opjaan mar de yntroduksje sil op 26 juni 2019

Lês fierder

Kursus Leauwe yn Fryslân 2018 – 2019

Yntroduksjemoarn ‘Leauwe yn Fryslân’ –  jiergong 2018-2019 op 27 juny 2018, Nijkleaster, Jorwert ‘Leauwe yn Fryslân’ is in kursus foar foargongers – pastoraal wurkers, predikanten, prysters – dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology. Data:               19 septimber, 17 oktober, 28 novimber 2018 en 16 jannewaris 2019 Plak:               

Lês fierder

Kursus programma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2017 – 2018

Kursusprogramma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2017 – 2018 (Frysk) Naast de Doopsgezinde vermaning in Leeuwarden is zeven jaar geleden een Huis van Bezinning en Bezieling opengegaan, genaamd Oergong. Vele gemeenten worden kleiner. Vermaningen sluiten of gaan een gezamenlijk pad bewandelen. In deze tijd van krimp en ook wel kramp bij de Menisten is het goed om

Lês fierder

Kursus programma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2015 – 2016

Kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ beskriuwing, doel fan de kursus en programma 2015 – 2016 Artikel Wybe Feenstra  (it artikel is it einwurkstik fan de kursus Leauwe yn Fryslân 2015-2016)         Wybe Feenstra: ‘Leauwe yn Fryslân’ en ‘Leauwe yn Fryslân, enquetefragen’ Artikel Ernst Zoomers (dit artikel is it einwurkstik fan de kursus Leauwe yn Fryslân

Lês fierder