Alles fan: Jorwert

Kursus Leauwe yn Fryslân 2019 – 2020

De kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ sil wer yn it kursusjier 2019-2020 oanbean wurde. It kursusplak is, sa as alle foargeande kursussen Jorwert. De lokaasje Nijkleaster. Kursusprogramma 2019 – 2020 ( yn it Frysk) Cursusprogramma 2019 – 2020 ( yn it Hollânsk) Jo kinne jo wol opjaan mar de yntroduksje sil op 26 juni 2019 halden

Lês fierder