Kursus Leauwe yn Fryslân 2019 – 2020

Kursus Leauwe yn Fryslân 2019 – 2020

sicht op JorwertDe kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ sil wer yn it kursusjier 2019-2020 oanbean wurde. It kursusplak is, sa as alle foargeande kursussen Jorwert. De lokaasje Nijkleaster.

Kursusprogramma 2019 – 2020 ( yn it Frysk)

Cursusprogramma 2019 – 2020 ( yn it Hollânsk)

Lês hjir it yntroduktieprogramma, dat op 26 juny 2019 holden is.

Kursist Piet Rozeboom hat it kursusjier ôfsletten mei it skriuwen fan in artikel, dat jo hjirûnder sawol yn it Frysk as it Hollânsk lêze kinne.

Boer yn Fryslân

Krekt yn Fryslân komt de taal fan de fûgel ta syn rjocht. Dat wide grutte fjild, grien, trochsnien mei sleatten, dêr’t de wolken oer hinne jeie. Dat prachtige spul fan ljocht en loft, krekt dêr dûkelet de ljip en giet er oer de wjuk! Aldeboarn mei rûnom greide. De boeren ûnderhâlde dit monumintale lân al sûnt iuwen. Krekt de boeren steane mei beide fuotten op dizze ierde, mei soarch foar de kij en ek de greidefûgels. Hoe kinst hjoeddedei boer wêze, bist der grutsk op en praatst der oer mei de Skepper?
lês hjir mear

Boer yn Fryslân

Juist in Friesland komt de taal van deze vogel tot zijn recht. Dat lage uitgestrekte land, groen met sloten doorsneden, waar de wolken overheen jagen. Dat heerlijk spel van licht en lucht, juist daar buitelt de kievit, giet er oer de wjuk! Aldeboarn is ingeklemd tussen de weiden. De boeren onderhouden dit monumentale land al sedert eeuwen. Juist boeren staan met hun voeten op deze aarde in hun zorg voor de koeien en de weidevogels erbij. Hoe kun je vandaag boer zijn, ben je er grutsk op, praat je er met je Schepper over?
lees hier meer

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

twaalf + dertien =