KrúspuntArchives

Kursus Leauwe yn Fryslân 2018 – 2019

‘Leauwe yn Fryslân’ is in kursus foar foargongers – pastoraal wurkers, predikanten, prysters – dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology. Programma 2018 – 2019 yn it Frysk Programma 2018 – 2019 in het Nederlands Kursiste Gerda Keijzer hat as ôfsluting fan de kursus it ûndersteand artikel skreaun. De

Fierder lêze