Kursus Leauwe yn Fryslân 2018 – 2019

Kursus Leauwe yn Fryslân 2018 – 2019

Yntroduksjemoarn ‘Leauwe yn Fryslân’ –  jiergong 2018-2019 op 27 juny 2018, Nijkleaster, Jorwert

‘Leauwe yn Fryslân’ is in kursus foar foargongers – pastoraal wurkers, predikanten, prysters – dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology.
Data:               19 septimber, 17 oktober, 28 novimber 2018 en 16 jannewaris 2019
Plak:                Nijkleaster, Redbadtsjerke te Jorwert
Dosinten:        Alex Riemersma, Liuwe Westra, Hinne Wagenaar, Tytsje Hibma
Ynformaasje:  sjoch hjirûnder.
PE:                   Akkreditaasje foar predikanten/tsjerklik wurkers fan de PKN:
                        2 ECTS (diel 1) of 4 ECTS (diel 1 en 2)

Programma Yntroduksjemoarn 27 juny 2018 (tagong fergees):

  9.15 oere       Ynrin
  9.30 oere       Moarnsgebed
10.00 oere       Kofje/tee mei kleasterkoeke – yn ‘e kunde komme
10.30 oere       Ynformaasje oer de kursus en yntroduksjekolleezje
12.00 oere       Ofsluting

Mear ynformaasje en oanmelding (foar 20 juny 2018) by Tytsje Hibma (0517-341859 thibma@hetnet.nl)


Programma 2018 – 2019 yn it Frysk

Programma 2018 – 2019 in het Nederlands

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

elf − negen =