KrúspuntArchives

De tsien geboaden ferwurde troch Doede Wiersma

Ds. Doede Wiersma ferwurde de tsien wurden, de tsien geboaden sa: It evangely….giet oan de wet foarôf Ik , de Hear (JAHWEH) , dyn God, wol dasto yn frijheit libbest. Ast my derby helpe wolst tel dan op dyn fingers nei: Sy hawwe de tsien wurden op har fingers neiteld en yn dieden omset, sa

Fierder lêze