Doelstelling en beleidsplan (Nederlands)

KrúspuntDoelstelling en beleidsplan (Nederlands)

Het doel van de stichting Krúspunt is:

  • Het vormen van een ontmoetingsplaats waar informatie over het gebruiken van de Friese taal of de Friese streektalen in en om de kerken wordt uitgewisseld, en waar activiteiten op dat gebied gecoördineerd en gestimuleerd worden.
  • Het verrichten van alle verdere activiteiten en handelingen die met het voorafgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe kunnen bijdragen.

Als beleid stelt de stichting Krúspunt zich ten doel de realisatie van:

  • Een oecumenisch platform te zijn voor activiteiten, die samenhangen met het kerkzijn in Friesland, zodat de inwoners kennis kunnen nemen van wat er te doen is en wat er georganiseerd wordt op kerkelijk en  oecumenisch gebied en vooral op het gebied van het gebruik van de Friese taal in en om de kerken.
  • Het samenbrengen van organisaties, die nu werkzaam zijn in Friesland op kerkelijk gebied en het zelfde doel na willen streven, namelijk het stimuleren van het gebruik van de Friese taal of de Friese streektalen in en om de kerken.
  • Het maken en onderhouden van een website www.kruspunt.frl, zodat men zich online op de hoogte kan stellen van kerkelijke activiteiten in Friesland.
  • Inventariseren van gebruiksmateriaal voor meertalige vieringen en het stimuleren van het maken of vertalen in het Fries van materiaal dat gebruikt kan worden in vieringen op kerkelijk terrein. Dit materiaal zal worden gepubliceerd op de website.
  • Een actueel ledenbestand van alle kerkelijke organisaties en instanties, die zich inzetten op kerkelijk gebied, waardoor er een praktisch netwerk ontstaat en groeit. Een interactief orgaan te zijn, waarbij vragen op oecumenisch, religieus en spiritueel gebied gesteld kunnen worden en waar geprobeerd wordt in gezamenlijkheid te discussiëren om mogelijke antwoorden te vinden of te zoeken.
  • Om als platform te fungeren worden organisaties uitgenodigd zich als deelnemende organisatie aan te sluiten. Privé personen kunnen zich als donateur opgeven om actief deel te nemen aan de uitwisseling van informatie.
  • Om middelen te verwerven worden privé personen uitgenodigd om donateur van Krúspunt te worden. De middelen worden beheerd volgens de in de statuten opgenomen artikelen.