Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

 De krúspuntdei, dy’t 18 april 2020 yn Akkrum holden wurde soe giet yn ferbân mei de coronakrisis net troch!

Leauwe yn Fryslânfoar in breed publyk

ôfbylding leauwe yn Fryslân

De ôfrûne jierren hat de Stifting Krúspunt, yn ’e mande mei Nijkleaster, in kursus oanbean foar foargongers en pastores: Leauwe yn Fryslân. Dy kursus rint no foar it fjirde jier. It oerkoepeljende ûnderwerp is, wat it kristlik leauwe foar Fryslân betsjut hat en noch altiten betsjut, en oarsom. Wat is it eigene fan leauwe en téology yn ’e Fryske sitewaasje? Oan ’e iene kant hawwe jo leauwe, tsjerke en Bibel. Oan ’e oare kant binne dêr taal, lânskip en skiednis. Hoe wurkje dy opinoar yn? Dy wurdt op ferskate menieren útwurke yn de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’.

Dy kursus wurdt no ek oanbean oan in breed publyk. Dat dogge wy yn oparbeidzjen mei de nije Stichting Academie van Franeker, dy’t dwaande is om it akademysk ferline fan ’e stêd Frjentsjer wer nij libben yn te blazen.

Klik hjir foar it folsleine oersjoch fan ’e kursus. Wy hoopje tige, dat minsken har manmachtich opjouwe. De seis kursusdagen binne hieltyd op moandei, te begjinnen op 20 jannewaris 2020, de lêste op 30 maart. De lêzingen wurde jûn troch Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kosten foar alle seis lêzings meiinoar binne € 150.

Opjaan kin op it mailadres info@academiefraneker.nl.

Foar fragen kinne jo skilje mei Tytsje Hibma (0517-341859) of Liuwe Westra (06-30837586).

Bernard Smilde Priis 2020

De Stifting Krúspunt ropt alle dichters yn Fryslân op om in tekst yn te stjoeren foar de Bernard Smilde Priis 2020.

Mei de Bernard Smilde Priis wol Krúspunt stimulearje, dat der nije tsjerkelieten yn it Frysk of ien fan ’e Fryske streektalen ûntsteane. De priis is foar orizjinele lietteksten en foar oersettings fan lietteksten út in oare taal wei.

Ferline jier wie de priis foar Cees Glashouwer út Harns, mei in Hylper oersetting fan ’e Lofsang fan Marije.

Dit jier wurdt in liet frege oer of nei oanlieding fan it tema ‘frede’. De uterste ynstjoerdatum wie 14 maart 2020; de priis sil net útrikt wurde op de krúspuntdei fan 18 april 2020.

De krúspuntdei giet net troch yn ferbân mei de coronakrisis. Yn de neisimmer of hjerst hat it bestjoer it idee om in sjongmiddei út de krúspuntbondel ‘Lieten fan leauwe en langstme’ te hâlden. Dan soe dat tagelyk de kâns wêze om de Bernard Smilde priis út te rikken.

Klik hjir foar de betingsten BSP 2020

Nije Fryske lietebondel

foto LLL

It earste eksimplaar waard oanbean oan de foarsitter fan Stichting Krúspunt, Sipke Huismans, en oan ds. David de Jong. De Jong wie redaksjelid en ien fan de meiwurkers, dy’t in hiel grut oandiel hân hat yn it ta stân kommen fan de bondel.

De nije bondel is by eltse boekhannel te krijen (ISBN 978-90-8520-308-7), mar ek te bestellen by Krúspunt.
Stjoer in mail nei adm(at)kruspunt.nl foar it oantal. De bondel kostet dan € 19,95  + ferstjoerderskosten (€ 3,90)

Klik hjir foar de ynhâldsopjefte.

Nijsberjochten

Ekstra omtinken

Folkert Verbeek hat ûndersteand fers makke nei oanlieding fan de Koroane krisis dy’t ús lân treft.

Kroane

Jo skeppingskroane Hear,
slein fan koroana’s roede,
de minske, sit yn ’t near
it is him bang temoede.

Hy hat him mei bravoer
yn wolfeart noflik bêde,
wa kin út firus kloer
de mienskip no noch rêde?

Oan alle skeel ferby
fersette we ús ienriedich,
mar och hoe swak binn’ wy
en wapens net foarriedich.

Sjoch, Hear, it lijen oan
ferlos ús fan dit naasje,
dat wreed en glûpsk demoan,
ha mei ús moederaasje.

Wy roppe yn de need
‘kom hastich no fanwegen,
set op ús wurk tsjin ’t leed
de kroane fan jo segen’,

dat wy aanst hein en fier
wer djip en rom sykhelje,
Jo sjongend by de lier
befrijd ús tank betelje.

As jo ek in fers nei oanlieding fan dizze krisis makke ha, dan meie jo dat trochmaile  nei krúspunt? Krúspunt beslist of it wol of net publisearre wurdt. Dêr kin net oer korrespondearre wurde.

Flechtlingen

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet oer in flechtling:
Ik sjoch yn in drokke stjritte 2

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet wurdt songen troch Jitze van der Land en wurdt op de piano begelaat troch Gerlske Bergsma.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oansletten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt