Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

Fryske Fespers Hjerst 2019 foto

Leauwe yn Fryslânfoar in breed publyk

ôfbylding leauwe yn Fryslân

De ôfrûne jierren hat de Stifting Krúspunt, yn ’e mande mei Nijkleaster, in kursus oanbean foar foargongers en pastores: Leauwe yn Fryslân. Dy kursus rint no foar it fjirde jier. It oerkoepeljende ûnderwerp is, wat it kristlik leauwe foar Fryslân betsjut hat en noch altiten betsjut, en oarsom. Wat is it eigene fan leauwe en téology yn ’e Fryske sitewaasje? Oan ’e iene kant hawwe jo leauwe, tsjerke en Bibel. Oan ’e oare kant binne dêr taal, lânskip en skiednis. Hoe wurkje dy opinoar yn? Dy wurdt op ferskate menieren útwurke yn de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’.

Dy kursus wurdt no ek oanbean oan in breed publyk. Dat dogge wy yn oparbeidzjen mei de nije Stichting Academie van Franeker, dy’t dwaande is om it akademysk ferline fan ’e stêd Frjentsjer wer nij libben yn te blazen.

Klik hjir foar it folsleine oersjoch fan ’e kursus. Wy hoopje tige, dat minsken har manmachtich opjouwe. De seis kursusdagen binne hieltyd op moandei, te begjinnen op 20 jannewaris 2020, de lêste op 30 maart. De lêzingen wurde jûn troch Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kosten foar alle seis lêzings meiinoar binne € 150.

Opjaan kin op it mailadres info@academiefraneker.nl.

Foar fragen kinne jo skilje mei Tytsje Hibma (0517-341859) of Liuwe Westra (06-30837586).

Presintaasje nije Fryske lietebondel

Wa ‘t der net by wie, hat wat mist

foto LLLOfrûne freedtejûn 29 maart is de Fryske bondel ‘Lieten fan leauwe en langstme’ oanbean yn de Fonteintsjerke yn Drachten. It wie in tige feestlike jûn, dy’t bywenne is troch rûchwei in twa hûndert minsken. It mannekoar fan Burgum, Grytsje Kingma, it Martini jongeskoar Snits en in kombo brochten ôfwikseljend lieten út de nije bondel foar it fuotljocht. Mar ek de seal krige folop gelegenheid om út de nije bondel te sjongen. Jochem Schuurman begelate op oargel elk ûnderdiel wêr ‘t dat nedich wie.

It earste eksimplaar waard troch de assistint-útjouwer Jeanet Hamstra fan Royal Jongbloed oanbean oan de foarsitter fan Stichting Krúspunt, Sipke Huismans, en oan ds. David de Jong. De Jong wie redaksjelid en ien fan de meiwurkers, dy’t in hiel grut oandiel hân hat yn it ta stân kommen fan de bondel.Fonteintsjerke Drachten

 

Fonteintsjerke Drachten

 


Lees hier bovenstaande tekst in het Nederlands.

De nije bondel is by eltse boekhannel te krijen (ISBN 978-90-8520-308-7), mar ek te bestellen by Krúspunt.
Stjoer in mail nei adm(at)kruspunt.nl foar it oantal. De bondel kostet dan € 19,95  + ferstjoerderskosten (€ 3,90)

Klik hjir foar de ynhâldsopjefte.

Nijsberjochten

Ekstra omtinken

Flechtlingen

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet oer in flechtling:
Ik sjoch yn in drokke stjritte 2

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet wurdt songen troch Jitze van der Land en wurdt op de piano begelaat troch Gerlske Bergsma.

Winner Bernard Smilde priis 2019

Cees Glashouwer fan Harns hat de Bernard Smilde priis fan 2019 wûn. Hy hie in oersetting fan ‘de lofzang van Maria” yn it Hylpers ynstjoerd. It tema foar 2019 wie “mienskip”.

klik hjir foar it winnende liet

lês hjir It sjueryrapport

lês hjir it ferslach fan de dei

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oansletten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt