Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

button

Aginda

 

Ofbylding fan it skilderij ‘Buorkerij mei koalsied’ fan Jentsje Popma

‘Leauwe yn Fryslân’  –  jiergong 2021-2022

Lês hjir de kursusfolder yn it Frysk

Lees hier de cursusfolder in het Nederlands

Mear ynformaasje en oanmelding (foar 1 septimber)
by Tytsje Hibma (0517-341859 thibma@hetnet.nl)
Foar fragen kinne jo skilje mei Tytsje Hibma (0517-341859) of Liuwe Westra (06-30837586).

Elke snein wer in tsjerketsjinst troch omrop Fryslân op telefyzje.

Yn novimber is de “Lambertustsjerke” yn Arum tsjerke fan de moanne. De oekumene is ek de kommende sneinen wer it útgongspunt.
De tsjinsten begjinne om 10.00 oere en wurde om 12.00 oere werhelle.

De ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ binne ta stân kommen op inisjatyf fan de Fryske Ried fan Tsjerken, de PKN-klassis Fryslân en St. Krúspunt. Om it mooglik te meitsjen, dat de tsjerketsjinsten ek yn de takomst fia Omrop Fryslân útstjoerd en organisearre wurde kinne, ûnder oaren mei goede muzikanten, kinne jo in bydrage stoarte op de bankrekken fan de Rie fan Tsjerken Fryslân:

NL15 RABO 0373744471 op namme fan Raad van Kerken Fryslan,
 graach as omskriuwing Omroptsjinsten

As de bydrage oermakke wurdt nei St. Krúspunt dan komt it bedrach troch Krúspunt ek by de Rie fan Tsjerken Fryslân telâne. It rekkennûmer is dan:

                  NL29 INGB 0004 3194 90 op namme fan Stifting Kruspunt  Oekumenysk Platfoarm
ek mei de omskriuwing Omroptsjinsten.

 beide rekkennûmers falle ûnder de
ANBI regeling

Stifting Greidhoekekatedraal

De nije plannen foar de Stifting Greidhoekekatedraal krije al moai wat omtinken. Alle berjochten oer de plannen, it frijwilligerswurk en de donaasjes binne te finen op har webside en yn de nijsbrieven.

Treast foar it nije jier 2021

Yn it libben fan ús allegearre binne der altyd in protte saken, dy’t ôffalle, of mislearre binne, saken dy’t wy leaver oars hân hiene. Dêrom hjir in tekst fan Jonathan Sacks  oer de dea fan Mozes. It is in tekst fol treast.
Der hat nea ien west, noch sil der ea ien wêze as Mozes, mar syn libben gie út boppe alle konfesjonele wiisheid oer liederskip. Wy oardielje lieders nei harren sukses. Mozes faalde hast yn elk stadium.

Lês hjir mear!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bernard Smilde Priis 2020

Spitigernôch koe de Krúspuntdei 2020 net trochgean, mar mei wat fertraging hat de sjuery fan de Bernard Smilde Priis al byinoar west. Dit jier wie it tema fan ’e priisfraach ‘frede’. Dat smiet in tal fan trettjin ynstjoerings op. Spitigernôch koe de sjuery net in winner oanwize. Dêrfoar wiene de ynstjoerings (krekt) net goed genôch. Wol wiene der trije ynstjoerings, dêr’t dat net in soad by skeelde: moaie lieten, mar soms krekt mei dy iene útglider of dy iene rigel dy’t net rûn.

Lês hjir fierder.

Nije Fryske lietebondel

foto LLL

It earste eksimplaar waard oanbean oan de foarsitter fan Stichting Krúspunt, Sipke Huismans, en oan ds. David de Jong. De Jong wie redaksjelid en ien fan de meiwurkers, dy’t in hiel grut oandiel hân hat yn it ta stân kommen fan de bondel.

 

As jo  Є 20,- oermeitsje nei it rekkennûmer NL 29 INGB 0004 3194 90 op namme fan St Krúspunt Frysk Oek Platfoarm, wurdt de bondel jo fergees tastjoerd.
Tige wichtich is dat by de omskriuwing dúdlik  LLL en dan namme, adres. postkoade en wenplak opskreaun wurdt. Op de oerskriuwingen fermeldt de bank gjin namme en adres mear.

Klik hjir foar de ynhâldsopjefte.

Ekstra omtinken

Folkert Verbeek hat ûndersteand fers makke nei oanlieding fan de Koroane krisis dy’t ús lân treft.

Kroane

Jo skeppingskroane Hear,
slein fan koroana’s roede,
de minske, sit yn ’t near
it is him bang temoede.

Hy hat him mei bravoer
yn wolfeart noflik bêde,
wa kin út firus kloer
de mienskip no noch rêde?

Oan alle skeel ferby
fersette we ús ienriedich,
mar och hoe swak binn’ wy
en wapens net foarriedich.

Sjoch, Hear, it lijen oan
ferlos ús fan dit naasje,
dat wreed en glûpsk demoan,
ha mei ús moederaasje.

Wy roppe yn de need
‘kom hastich no fanwegen,
set op ús wurk tsjin ’t leed
de kroane fan jo segen’,

dat wy aanst hein en fier
wer djip en rom sykhelje,
Jo sjongend by de lier
befrijd ús tank betelje.

As jo ek in fers nei oanlieding fan dizze krisis makke ha, dan meie jo dat trochmaile  nei krúspunt? Krúspunt beslist of it wol of net publisearre wurdt. Dêr kin net oer korrespondearre wurde.

Nije oanwinsten

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oansletten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

button