Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

Fryske Fespers Poster 2020-1

Leauwe yn Fryslânfoar in breed publyk

ôfbylding leauwe yn Fryslân

De ôfrûne jierren hat de Stifting Krúspunt, yn ’e mande mei Nijkleaster, in kursus oanbean foar foargongers en pastores: Leauwe yn Fryslân. Dy kursus rint no foar it fjirde jier. It oerkoepeljende ûnderwerp is, wat it kristlik leauwe foar Fryslân betsjut hat en noch altiten betsjut, en oarsom. Wat is it eigene fan leauwe en téology yn ’e Fryske sitewaasje? Oan ’e iene kant hawwe jo leauwe, tsjerke en Bibel. Oan ’e oare kant binne dêr taal, lânskip en skiednis. Hoe wurkje dy opinoar yn? Dy wurdt op ferskate menieren útwurke yn de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’.

Dy kursus wurdt no ek oanbean oan in breed publyk. Dat dogge wy yn oparbeidzjen mei de nije Stichting Academie van Franeker, dy’t dwaande is om it akademysk ferline fan ’e stêd Frjentsjer wer nij libben yn te blazen.

Klik hjir foar it folsleine oersjoch fan ’e kursus. Wy hoopje tige, dat minsken har manmachtich opjouwe. De seis kursusdagen binne hieltyd op moandei, te begjinnen op 20 jannewaris 2020, de lêste op 30 maart. De lêzingen wurde jûn troch Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kosten foar alle seis lêzings meiinoar binne € 150.

Opjaan kin op it mailadres info@academiefraneker.nl.

Foar fragen kinne jo skilje mei Tytsje Hibma (0517-341859) of Liuwe Westra (06-30837586).

Bernard Smilde Priis 2020

De Stifting Krúspunt ropt alle dichters yn Fryslân op om in tekst yn te stjoeren foar de Bernard Smilde Priis 2020.

Mei de Bernard Smilde Priis wol Krúspunt stimulearje, dat der nije tsjerkelieten yn it Frysk of ien fan ’e Fryske streektalen ûntsteane. De priis is foar orizjinele lietteksten en foar oersettings fan lietteksten út in oare taal wei.

Ferline jier wie de priis foar Cees Glashouwer út Harns, mei in Hylper oersetting fan ’e Lofsang fan Marije.

Dit jier wurdt in liet frege oer of nei oanlieding fan it tema ‘frede’. De uterste ynstjoerdatum is 14 maart 2020; de priis sil útrikt wurde op de Krúspuntdei fan 18 april 2020.

In tekst moat foar 14 maart 2020 ynstjoerd wurde op it folgjende adres:

bsp@kruspunt.nl

Klik hjir foar de betingsten BSP 2020

Nije Fryske lietebondel

foto LLL

It earste eksimplaar waard oanbean oan de foarsitter fan Stichting Krúspunt, Sipke Huismans, en oan ds. David de Jong. De Jong wie redaksjelid en ien fan de meiwurkers, dy’t in hiel grut oandiel hân hat yn it ta stân kommen fan de bondel.

De nije bondel is by eltse boekhannel te krijen (ISBN 978-90-8520-308-7), mar ek te bestellen by Krúspunt.
Stjoer in mail nei adm(at)kruspunt.nl foar it oantal. De bondel kostet dan € 19,95  + ferstjoerderskosten (€ 3,90)

Klik hjir foar de ynhâldsopjefte.

Nijsberjochten

Ekstra omtinken

Flechtlingen

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet oer in flechtling:
Ik sjoch yn in drokke stjritte 2

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet wurdt songen troch Jitze van der Land en wurdt op de piano begelaat troch Gerlske Bergsma.

Winner Bernard Smilde priis 2019

Cees Glashouwer fan Harns hat de Bernard Smilde priis fan 2019 wûn. Hy hie in oersetting fan ‘de lofzang van Maria” yn it Hylpers ynstjoerd. It tema foar 2019 wie “mienskip”.

klik hjir foar it winnende liet

lês hjir It sjueryrapport

lês hjir it ferslach fan de dei

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oansletten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt