Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

Bernard Smilde priis 2019
Sân jier lyn hat de ‘stichting Krúspunt’ de Bernard Smilde priis ynsteld. Elk jier waard der in nij tema útsocht dêr’t it yn te stjoeren liet of fers oer gean moast.

                 It tema foar 2019 is “mienskip”.

De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of fers op muzyk te setten, en Krúspunt mei it op ferskillende wizen publisearje.

mear ynfo en betingsten

Leauwe yn Fryslân

ôfbylding leauwe yn Fryslân

 

Under de namme ‘Leauwe yn Fryslân’ wol Krúspunt omtin- ken jaan oan téology yn de Fryske kontekst.

De kursus Leauwe yn Fryslân is út ein set yn te Jorwert. Dosinten binne Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kursus is bedoeld foar domenys, foargongers en pastores yn Fryslân.

Yntroduksjemoarn (gratis) foar de nije kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ –  jiergong 2018-2019 hat west op 27 juny 2018, Nijkleaster, Jorwert.

Programma fan de yntroduksje moarn.
programma fan de kursus 2018 – 2019 (yn it Frysk)
programma van de cursus 2018 – 2019 (in het Nederlands)

Mear ynformaasje: thibma@hetnet.nl

Presintaasje nije Fryske lietebondel

foto LLLDe Fryske ferzje fan it nije Lieteboek (beskikber sûnt 2015) wurdt in soad brûkt yn Fryske tsjerketsjinsten. Dat Lieteboek befettet lykwols hast gjin lieten dy’t oarspronklik yn it Frysk skreaun binne. Fierders binne der njonken it Lieteboek noch in hiel soad oersettingen yn it Frysk beskikber fan lieten dy’t graach songen wurde. Krúspunt (moetingsplak foar it Frysk yn en om ’e tsjerke) en Deputaten Fryske Earetsjinsten (fan ’e frijmakke grifformearde tsjerken yn Fryslân) hawwe de hannen gearslein om in oanfoljende bondel fan 168 lieten gear te stallen: Lieten fan leauwe en langstme. Yn de bondel stiet in breed repertoire fan bekende lieten: fan Joh. de Heer oant Opwekking en fan it Grifformearde Tsjerkeboek oant Zangen van zoeken en zien. Mar fansels is der ek in tal nije lieten opnaam.

De bondel sil op freedtejûn 29 maart presintearre wurde yn ‘de Fontein’, De Kolken 89, yn Drachten. Der sil út de nije bondel songen wurde troch it Martini Jongeskoar, it Yntertsjerklik Burgumer Manljuskoar en in kombo ûnder lieding fan Martin Boven. It oargel wurdt bespile troch Jochem Schuurman. Mar fansels sille ek de oanwêzigen mei fjoer en faasje út de nije bondel sjonge kinne. De presintaasje begjint om 19.30 oere en de tagong is fergees. Set dy datum dus yn de aginda en wês derby!

Lees hier bovenstaande tekst in het Nederlands.

Nijsberjochten

Ekstra omtinken

Flechtlingen

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet oer in flechtling:
Ik sjoch yn in drokke stjritte 2

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet wurdt songen troch Jitze van der Land en wurdt op de piano begelaat troch Gerlske Bergsma.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oansletten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt