Nijsgjirrich en ekstra omtinken

Kursus Leauwe yn Fryslân ’22 / ’23

Yn dizze kursus wurdt reflektearre op de situaasje fan tsjerke en leauwen yn de (histoaryske) kontekst fan Fryslân. Oan de hân fan de besteande teologyske fakken (histoarysk, Bibelsk, systematysk en praktysk) wurdt de kursist troch in ferkenningstocht ynwijd op it mêd fan leauwen en teology yn de Fryske kontekst.

Lês hjir de kursusfolder yn it Frysk
Lees hier de cursusfolder in het Nederlands

Foar fragen kinne jo skilje (0517-341859) of e-maile (thibma@hetnet.nl) mei Tytsje Hibma of Liuwe Westra (06-30837586).

(Ofbylding fan it skilderij ‘Buorkerij mei koalsied’ fan Jentsje Popma)

Bernard Smilde priis 2023

Der is foar in nije opset keazen foar de Bernard Smilde priis. Foar de priis komme yn oanmerking:

Persoanen en/of organisaasjes dy’t him/ har der foar ynspand hawwe dat nije, oersette en besteande Fryske kristlike lieten en/of teksten, heard, songen en/of lêzen wurde.

De priis sil ien kear yn de twa jier útrikt wurde oan in persoan of oan in organisaasje. Sjoch de nijsberjochten foar mear ynformaasje.

Bibelbylden troch Willem Tjerkstra

It earste gedicht fan Bibelbylden waard skreaun yn oktober 2012 en gie werom nei it paradys, dêr’t de earste minske syn replyk joech op ’e pracht fan de skepping:  Replyk op it paradys. Dêrnei rûn gedicht nei gedicht op mei de Bibelboeken, mei útsûndering fan in lyts tal fan dy boeken, oant en mei Iepenbiering.

Lês hjir fierder

Nije Fryske lietebondel

foto LLL

It earste eksimplaar waard oanbean oan de foarsitter fan Stifting Krúspunt Sipke Huismans, en oan ds. David de Jong. De Jong wie redaksjelid en ien fan de meiwurkers, dy’t in hiel grut oandiel hân hat yn it ta stân kommen fan de bondel. Jo kinne dizze bondel bestelle fia Krúspunt.

Mear ynformaasje

Uitzendingen kerkdiensten op Omrop Fryslân ook in 2023


De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân en Omrop Fryslân hebben samen besloten, dat ook in 2023 op zondagochtend kerkdiensten worden uitgezonden: om 10.00 uur en herhaling om 12.00 uur.De uitzendingen laten een grote verscheidenheid van het hedendaagse kerkelijk leven in Fryslân zien.

Het gebruik van het Fries en af en toe Stellingwerfs, Bildts, Maleis past bij de normale meertaligheid van de provinsje Fryslân. Het element van de ‘mienskipsfoarming’ is één van de karakteristieken van deze diensten. De plaatselijke oecumenische samenwerking en de lokale muziekcultuur laten zien, dat de hele plaatselijke gemeenschap meedoet.

lees hier het hele persbericht.

De ‘De “Mauritiustsjerke” yn Drylts is yn maaie tsjerke fan de moanne.

Fryske fespers ek yn 2023 fia livestream

De Fryske fesper tsjinsten wurde ek yn 2023 útstjoerd fan út de Grutte Tsjerke yn Ljouwert.

De útstjoering sil te folgjen wêze fia in livestream http://tiny.cc/jacobijner. Omdat dat ekstra kosten meibringt hat de wurkgroep St. Krúspunt frege om syn rekkennûmer brûke te meien om de ekstra kosten te bestriden.

Dyjingen dy’t de livestream folgje krije dan de kâns om fia it rekkennûmer NL29 INGB 0004 3194 90 op namme fan Stichting Kruspunt Frysk Oekumenysk Platfoarm harren bydrage oer te skriuwen mei as omskriuwing Fryske Fesper.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oansletten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt