Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

ôfbylding leauwe yn Fryslân

 

Under de namme ‘Leauwe yn Fryslân’ wol Krúspunt omtin- ken jaan oan téology yn de Fryske kontekst.

De kursus Leauwe yn Fryslân is út ein set yn te Jorwert. Dosinten binne Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kursus is bedoeld foar domenys, foargongers en pastores yn Fryslân. 

Yntroduksjemoarn (gratis) foar de nije kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ –  jiergong 2018-2019 is west op 27 juny 2018, Nijkleaster, Jorwert.

Programma fan de yntroduksje moarn.
programma fan de kursus 2018 – 2019 (yn’t Frysk)
programma van de cursus 2018 – 2019 (in het Nederlands)

Mear ynformaasje: thibma@hetnet.nl

 

Bernard Smilde priis 2018
Seis jier lyn hat de ‘stichting Krúspunt’ de Bernard Smilde priis ynsteld. Elk jier waard der in nij tema útsocht dêr’t it yn te stjoeren liet of fers oer gean moast.

                 It tema foar 2018 is “moarnsliet”.

De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of fers op muzyk te setten, en Krúspunt mei it op ferskillende wizen publisearje.

Spitergernôch waard der op de Krúspuntdei sneon 21 april 2018 yn Akkrum gjin priiswinner bekend makke.

Lês hjir it sjueryrapport.

 

 

Matteús evangeelje opnij oerset

fries_matteus_cover(1)-page-001

De Stifting FB21 (Fryske Bibeloersetting foar de ienentweintichste ieu) hat  yn jannewaris it Evangeelje fan Matteús yn in nije Fryske oersetting publisearre.

As jo op Krysttiid desimber 2017 Matteús 2: 1-12 klikke krije jo in priuwke mei taljochting fan ’e oersetter.

Opmerkings en fragen binne tige wolkom op L.H.Westra, en as se har dêrta liene, krije jo antwurd fan ’e oersetter.

Lês hjir de resinsje yn’t Deiblêd fan Koen Zondag.

Op termyn moatte alle fjouwer Evangeeljes en wa wit gruttere parten fan ’e Bibel yn in nije oersetting ferskine, en dêrfoar sille dan ek ferskate groepen fan meilêzers socht wurde. In diskusje op ’e webside fan Krúspunt kin dêr in moaie oanset ta jaan!

 

Nijsberjochten

Utljochte

Flechtelingen

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet oer in flechteling:
Ik sjoch yn in drokke stjritte 2

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet wurdt songen troch Jitze van der Land en wudt op de piano begelaat troch Kees Klein.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oanslúten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt