Lieten fan leauwe en langstme

Lieten fan leauwe en langstme

Lieten fan leauwe en langstme
ISBN 978-90-8520-308-7
NUR 709
C-NUR 709-030
© 2019 Stifting Krúspunt
© 2019 Royal Jongbloed, It Hearrenfean
www.royaljongbloed.nl

Te krijen by de boekhannel; ferkeappriis €19,95

Lykas it nije Lieteboek, ‘Sjonge en bidde thús en yn tsjerke’ hat de bondel ‘Lieten fan leauwe en langstme’ in oekumenyske opset. Faaks noch wat breder. De redaksje hat de hoop dat dizze bondel en weardefolle oanfolling op ‘It Lieteboek’ wêze mei foar de folle breedte fan de tsjerken en gemeenten yn Fryslân.

Klik hjir foar it register op begjinrigels en titels.      

Klik hjir foar it register op de oarspronklike begjinrigels en titels.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

achttien + 8 =