Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Útljochte

Oprop om jo 10 favorytste lieten yn te stjoeren….

Hiel wat minsken witte sa njonkelytsen dat It Fryske ‘tsjerke’ liet op in sterke belangstelling fan Krúspunt rekkenje kin. It ynstellen fan de Bernard Smilde priis is dêr it bewiis fan.
It leit yn de bedoeling fan Krúspunt om yn de maitiid fan 2018, mei in nije útjefte “tsjerkelieten’, yn wat foar foarm ek, te kommen. Yn it jier 2018 sil it ek wurd ‘mienskip’ sintraal stean.
Krúspunt wol de mienskip útnûgje om oan dit projekt mei te dwaan. Elk mei 10 titels fan Fryske lieten nei adm@kruspunt.nl stjoere. It iennichste dêr’t de lieten oan foldwaan moatte is: de lieten moatte geskikt wêze foar folkssang, tekst en melody moatte har bewiisd ha yn de Fryske mienskip.

Klik hjir foar in foarbyld listke

Bernard Smilde priis 2016

De Bernard Smilde priis is yn 2016 net takend troch de sjuery.

It tema “ôfskie-fertriet-rou” levere net in winner op.

Lês hjir it sjueryrapport.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oanslúten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt