Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

ôfbylding leauwe yn FryslânUnder de namme ‘Leauwe yn Fryslân’ wol Krúspunt omtin- ken jaan oan téology yn de Fryske kontekst. Yn 2015-2016 wie der in kursus foar foargongers yn tsjerken. Der wurdt wurke oan in ferfolch yn 2017-2018. Ek sykje we nei mooglikheden foar kursusgearkomsten foar oare belangstellenden. Begelieders binne op dit stuit: Alex Riemersma, Hinne Wagenaar, Liuwe Westra en Tytsje Hibma. Yn dizze rubryk is it programma te finen fan de kursus en guon artikels dy’t yn dit ramt skreaun binne troch kursisten.

– Kursus Leauwe yn Fryslân 2015-2016
– Kursus Leauwe yn Fryslân 2017-2018

Bernard Smilde priis 2017

Fiif jier lyn hat de ‘stichting Krúspunt’ de Bernard Smilde priis ynsteld. Elk jier waard der in nij tema útsocht dêr’t it yn te stjoeren liet of fers oer gean moast.

                              It tema foar 2017 is  “jûnsliet”.

De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of fers op muzyk te setten, en publikaasje op ’e webside fan Krúspunt. It liet of fers moat gaadlik wêze om breed te brûken yn tsjerke (gemeente, parochy), mar hoecht net perfoarst in gemeenteliet te wêzen. In sololiet, of liet foar gospelgroep of koar is ek tastien.

De priiswinner wurdt bekend makke op ’e Krúspuntdei sneon 22 april o.s.. Ynstjoeringen moatte úterlik 1 april  2017 binnen wêze.

mear ynfo: adm@kruspunt.nl  Klik hjir foar de fierdere betingsten.

Nijsberjochten

Utljochte

Liet foar de Fjirtichdagentiid

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet foar de fjirtichdagentiid “Fjirtich dagen geane wy”.11 Fjirtich dagen geane wy

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet waard songen troch Kristlike basisskoalle ‘Dr.G.A. Wumkesskoalle’ út De Jouwer û.l.f. Mendelt Tillema en op oargel begelaat troch Olchert Clevering.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oanslúten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt