Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

ôfbylding leauwe yn Fryslân

 

Under de namme ‘Leauwe yn Fryslân’ wol Krúspunt omtin- ken jaan oan téology yn de Fryske kontekst.

Op sneon 9 septimber pleatste it Frysk Deiblêd in wiidweidich artikel oer de oankommende kursus Leauwe yn Fryslân, dy’t út ein set op woandei 20 septimber te Jorwert. Dosinten binne Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kursus is bedoeld foar domenys, foargongers en pastores yn Fryslân. Der is noch krekt romte foar in pear dielnimmers. Opjefte noch mooglik by Tytsje Hibma: thbima@hetnet.nl

kursusprogramma 2017-2018

sjongmiddei YKFE

Folkert Verbeek wint Bernard Smilde priis 2017

De sjuery hat út de 10 ynstjoeringen it liet fan Folkert Verbeek út Sleat as winnend liet keazen. It liet pike der neffens de sjuery kwa taal en bylden boppe út en foldie oan alle easken dy’t oan in moai ‘Jûnsliet ‘steld wurde koe.
David de Jong hat in passende, sjongbere wize foar it liet makke.

Klik hjir foar it Jûnsliet.

Lês hjir it sjueryrapport

Nijsberjochten

Utljochte

Ofskie bernetsjinst

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet by it ôfskie fan de bernetsjinst:
Sa'n tolve jier lyn kaamst op ierde

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet wurdt songen troch leerlingen fan Kristlike basisskoalle “G.A. Wumkesskoalle”, De Jouwer û.l.f. Mindelt Tillema en se wurde op it oargel begelaat troch Olchert Clevering.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oanslúten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt