Wolkom by Krúspunt!

Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ‘e tsjerke.

Lês mear oer Krúspunt

Aktiviteiten

rûntsje Kleasterkuier

 

sneon 9 septimber 2017, 15.00 oere, Hartwert

Op ’e lêste Krúspuntdei is praat oer it eardere kleaster Blomkamp of Aldekleaster ûnder Hartwert, en oer alles wat dêr plakfûn hat.

It wie al hiel lang in winsk fan ús âld-lid Jan van der Wal om ris nei te tinken oer de mooglikheid fan in monumint op dat plak, mei in ynformaasjeboerd oer it belang fan syn skiednis.

Om foar stipers en ek foar oare belangstellenden dy betsjutting dúdliker te meitsjen, organisearret Stifting Krúspunt op sneon 9 septimber oansteande in kuier troch Hartwert en de lannen om en fan it eardere kleaster. Dat kin, omdat doarpsbelang Hartwert in tal jierren lyn in prachtich paad útsetten hat. Op ynternet is der ek al de nedige ynformaasje te finen:

www.fryslansudwest.nl/oldeclooster.html

De kuier is in lytse 6 kilometer, mar mei de útlis derby kinne wy wol útgean fan twa oeren. Stevige skuon meinimme is oan te rieden; hûnen mei is net tastien.

Nei de tiid kinne wy noch eefkes prate ûnder it geniet fan in bakje kofje yn it Hartwerter doarpshûs.

Yn ferbân mei de organisaasje is it al nedich dat dielnimmers har opjouwe, graach net letter as snein 2 septimber, by Piet Miedema: adm@kruspunt.nl.

ôfbylding leauwe yn FryslânUnder de namme ‘Leauwe yn Fryslân’ wol Krúspunt omtin- ken jaan oan téology yn de Fryske kontekst. Yn 2015-2016 is der in earste kursus holden en yn 2017 stiet in nije kursus plend. Der is in yntroduksjemoarn holden yn Nijkleaster yn Jorwert.

wat is der oan de oarder west op de yntroduksjemoarn yn Nijkleaster
kursusprogramma 2017-2018

Folkert Verbeek wint Bernard Smilde priis 2017

De sjuery hat út de 10 ynstjoeringen it liet fan Folkert Verbeek út Sleat as winnend liet keazen. It liet pike der neffens de sjuery kwa taal en bylden boppe út en foldie oan alle easken dy’t oan in moai ‘Jûnsliet ‘steld wurde koe.
David de Jong hat in passende, sjongbere wize foar it liet makke.

Klik hjir foar it Jûnsliet.

Lês hjir it sjueryrapport

Nijsberjochten

Utljochte

Ofskie bernetsjinst

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is. De kommende moannen wurdt der ien liet út de bernebondel ‘Tusken rein en sinne’ publisearre. Dizze kear in liet by it ôfskie fan de bernetsjinst:
Sa'n tolve jier lyn kaamst op ierde

Klik op de ôfspylknop om it liet te beharkjen.

It liet wurdt songen troch leerlingen fan Kristlike basisskoalle “G.A. Wumkesskoalle”, De Jouwer û.l.f. Mindelt Tillema en se wurde op it oargel begelaat troch Olchert Clevering.

Dielnimmende organisaasjes

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt. Der binne al in soad organisaasjes dy’t har by Krúspunt oanslúten hawwe, lyk as:

En noch folle mear! Sjoch foar in oersicht de side Dielnimmende organisaasjes. Twifelje net langer en meld jo organisaasje oan!

Oanmelde by Krúspunt