Fjouwer Kleasterrûntsjes

Deze zomer zijn er tijdens Tsjerkepaad 4 kleasterrûntsjes, op de zaterdagen 15 juli (Leeuwarden), 19 augustus (Gerkesklooster), 26 augustus (Metslawier) en 9 augustus (Bolsward). Deze data kunnen jullie noteren, later sturen wij meer informatie over deze tochten. De kleasterrûntsjes lijken op onze pylgertochten, we beginnen met koffie en een viering in een kerk en maken

Lês fierder

Expositie “Liefde en dood – monumentale pasteltekeningen van Harry Miedema

Op zaterdagen 21 en zaterdag 28 mei organiseren wij rond de expositie “Liefde en dood – monumentale pasteltekeningen van Harry Miedema” twee groepswandelingen langs de kerken die meedoen aan dit evenement met de daar tentoongestelde monumentale tekeningen. Op 21 mei voert de tocht langs de kerken van Blessum, Leons, Boksum en Deinum, op 28 mei

Lês fierder

Jûn mei oargel, koper en sjongen yn Burchwert

Johanneskerk Burgwerd: concert met orgel, trombone en samenzang van Vaderlandse Liederen !! Organist Sebastiaan Schippers en trombonist Joël Hofman zorgen voor een aanstekelijke en hartverwarmende avond, met muziek om de meimaand zingend mee in te gaan. Op het programma staan bewerkingen van Schippers zelf, muziek voor trombone en orgel van Kelly Benette en John Mills,

Lês fierder

Pylgertocht fan út Zurich (Surch)

Uitnodiging voor de Pylgertocht op 6 mei 2017 De start is deze zaterdag in Zurich; niet in Zwitserland, maar in het Friese Surch. De tocht  (+ 15 km) leidt langs het Surcher-oord en de waddenkust naar Kornwerderzand. We bezoeken het Kazemattenmuseum en houden er de lunchpauze. Daarna lopen we langs de IJsselmeerkant van de Afsluitdijk

Lês fierder

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek nei Peaske, en wol op snein 23 april o.s., hoopje wy wer in Fryske fesper te fieren yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, Jûns om 19.00 oere begjint de fiering mei as foargonger ds. Wietske Tinga fan Grins. Foardrage sil Doutsen Dotinga en de muzikale bydrage is fan Jannie Reijenga, klarinet, en Jelle van

Lês fierder

Jiergearkomste 2017

De jiergearkomste 2017 fan Krúspunt waard holden yn de Kapel fan Bloemkamp yn Bolsward. Dit plak wie keazen om’t Cor Trompetter, historikus út Wolvegea, de gearkomste middeis in lêzing hold oer “Dopersen yn Fryslân yn de 16e iuw. It ‘Oldeclooster’ as berteplak fan de Menisten”. ‘Oldeclooster’ waard ek faak kleaster Bloemkamp neamd. Moarns, nei de

Lês fierder

Prissentaasje fan bibel yn gewoan Frysk

Tiisdeitemiddei 28 maart om 4 oere fynt de prissentaasje plak fan De Bibel yn Gewoan Frysk. It pasjeferhaal neffens Mattéus. Elk is wolkom. De oersetting fan Matteús 26, 27 en 28 is makke troch learlingen 3havo en 3vwo fan CSG Liudger te Burgum ûnder lieding fan harren dosint Tjerk Kooistra; de redaksje is dien troch

Lês fierder

Pylgertocht fan út Westerbork

Beste Pylgers,   Zaterdag 8 april wandelen wij, voor de verandering, weer eens door een stukje Drenthe. Vanaf 9.15 uur staat er koffie/thee + koek klaar in de oude Stefanuskerk, Hoofdstraat 10, 9431 AD Westerbork. Achter de kerk is er gelegenheid tot parkeren. Rond ca. 9.45 uur is er in de kerk een korte viering

Lês fierder

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 26 maart binne jo wer fan herten wolkom yn de Frysktalige fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Grute Tsjerkestrjitte). De fesper begjint om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. P. Beintema fan Dokkum, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage sil. Muzikale meiwurking is diskear fan de fêste oargelist Theo Jellema. Graach noegje wy jo/jim út

Lês fierder

Fryske Fesper yn Ljouwert

Takom wike snein, de 26e febrewaris sil der yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert wer in Fryske fesper wêze. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Lena Sikma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan Theo Jellema op it oargel en fan it Huzumer dûbelkwartet. It liket wer in moaie fesper te wurden.

Lês fierder

Pylgertocht fan út Aldskoat

Beste allen, Helaas kon de tocht van 4 februari vanwege omstandigheden niet doorgaan. Die houden we nog tegoed. Onze volgende tocht is op 4 maart. Zie verder onderstaande informatie. Er is dan ook weer gelegenheid om ons jubileumboek “Tsien jier pylgertochten” te kopen. mei hertlike groetnis en oant sjen, Gerrit Groeneveld Beste Pylgers, Voor zaterdag

Lês fierder

Kursus programma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2015 – 2016

Kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ beskriuwing, doel fan de kursus en programma 2015 – 2016 Artikel Wybe Feenstra  (it artikel is it einwurkstik fan de kursus Leauwe yn Fryslân 2015-2016)         Wybe Feenstra: ‘Leauwe yn Fryslân’ en ‘Leauwe yn Fryslân, enquetefragen’ Artikel Ernst Zoomers (dit artikel is it einwurkstik fan de kursus Leauwe yn Fryslân

Lês fierder

Pylgertocht fan út Aldegea (SM)

Beste pylgers, Wij hebben een mooie pylgertocht van ongeveer 15 km in petto. Op 4 febr. komen we om 9.15 uur samen in ‘It Folksgebou’ in Oudega (Smallingerland) voor een kopje koffie en koek. Om 9.45 uur gaan we naar de Hervormde kerk voor de viering. Daarop aansluitend zal mevr. Stelwagen ons iets over de

Lês fierder

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 jannewaris o.s sil der jûns om 19.00 oere wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Foargonger is diskear ds. A. Elverdink fan Eastermar, wylst Martha de Boer-van Slooten lêze en deklamearje sil. De muzikale bydrage is yn hannen fan Theo Jellema dy’t op it oargel spilet, en

Lês fierder

Bernard Smilde priis 2017

Bernard Smilde priis 2017 Fiif jier lyn hat de ‘stichting Krúspunt’ de Bernard Smilde priis ynsteld. Elk jier waard der in nij tema útsocht dêr’t it yn te stjoeren liet of fers oer gean moast.                               It tema foar 2017 is  “jûnsliet”. De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of

Lês fierder

Pylgertocht fanút Goaiïngaryp

Beste pylgers, In de eerste plaats wil ik jullie allen goede kerstdagen toewensen en folle lok en seine in 2017. We hopen volgend jaar ook weer mooie pylgertochten te maken. Wybren de Glee laat ons weten dat hij op 14 januari een tocht wil organiseren vanuit Goingarijp (bij Terherne). Hij zegt daarover het volgende: Inloop

Lês fierder

Pylgertocht fan út St. Jabik

Pylgertocht  fan út de ‘Groate kerk’ yn Sint Jabik. It programma:   9.30 oere  Wolkom yn de tsjerke by in kopke kofje (sels betelje €.1,00 it kopke) 10.00 oere  Meditatyf momint mei oan  e’ ein de presintaasje fan it boekje ‘Tsien jier pylgertochten”. 11.00 oere  Start fan de kuiertocht. De tiden binne likernôch en it

Lês fierder

Liedmiddag te Heerenveen

Beste zangliefhebber, Aanstaande zondag 6 november is er een liedmiddag met presentatie van de nieuwe liedbundels ‘Het liefste lied van overzee’ en ‘Zangen van zoeken’ en zien. Medewerking zal worden verleend door Vocaal Ensemble ’Mozayk’ en een ad hoc koor. De begeleiding wordt verzorgd door Peter Rippen, piano; Jochem Schuurman, orgel en het Fries Brass

Lês fierder

Fryske krite Dokkum ‘Gemma van Burmania’

komt Leny Lap fan Mitselwier. Hja sil ús wat fertelle oer de âld-dokkumer                                           Dirk Rafaëlsz Camphuysen …………………………………………………………………………………………….. De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek

Lês fierder

Fryske krite Dokkum Gemma van Burmania

sil frou Kamstra-Werkhoven   ús wize op it bysûndere fan de Natuer yn ús omkriten …………………………………………………………………………………………….. De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom! Ut

Lês fierder

Fryske krite Dokkum Gemma fan Burmania

ferwachtsje wy Jaap Klimstra fan Broeksterwâld mei it tema:                                                Enerzjy en Milieu ——————————————————————————————————————————– De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom! Ut namme

Lês fierder

Frysk Lieteboek no ek online

Frysk Lieteboek no ek online Fan ein augustus 2016 ôf is it ‘Frysk Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke‘ beskikber yn Liedboek Online. It materiaal foar de beamer en de liturgyboekjes kinne no yn it Frysk downloaden wurde. It sykjen fan lieten bliuwt wol basearre op de Nederlânstalige fersy, mar by it downloaden

Lês fierder

Sjongmiddei fan it YKFE yn Stiens

  Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst www.ykfe.frl SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Snein 30 oktober 2016 De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens Oanfang 15.30 oere Mei: De Sweelinck Cantorij û.l.f. Take Beukema Koperblazers fan brassband De Nije Bazún Geart van der Heide, oargel Muzikale lieding:

Lês fierder

Preek oer ‘Us Heit’

lêzing: Mattéus 6: 5-15 Gemeente fan ’e Hear, Wy libje yn in tiid dat de oerheid it betrouwen fan ’e minsken ferliest. Wa hie tocht dat de Britten, oars in folchsum naasje, harren eigen regear mei in Brexit! op ’e fingers tikje soene? Dat hat neat mei arguminten te krijen, mar alles mei betrouwen. Iksels

Lês fierder

Preek over ‘Onze Vader’

lezing: Mattheus 6: 5-15 Gemeente van de Heer, Wij leven in een tijd waarin de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. Wie kon zich tien jaar geleden een Brexit-besluit van de Britten voorstellen? Dat heeft niets met argumenten te maken, maar alles met vertrouwen. Zelf ben ik geschokt door een regering die zegt ‘Uw

Lês fierder

Liturgy ‘Betinking earste reformatoaryske tsjinsten yn Ljouwert’

De ‘betinking earste reformatoaryske tsjinsten yn Ljouwert’ waard snein 11 septimber 2016 holden yn de St. Bonifatiustsjerke. De organisaasje fan de tsjinst wie in gearwurking tusken de Stichting Krúspunt, de Rie fan Tsjerken fan Fryslân en de Rie fan Tsjerken fan Ljouwert. In twahûndert minsken kamen der op ôf en belibben in stylfolle tsjinst, wêr’t

Lês fierder

Jubileumpylgertocht 15 oktober 2016

Beste allemaal, In oktober is het 10 jaar geleden dat onze eerste pylgertocht werd gehouden. Het begon als een activiteit vanuit de Protestantse gemeente Jubbega-Hoornsterzwaag, later volgden de contacten met andere kerken en kwamen er steeds meer mensen bij, uit heel Friesland en zelfs van daarbuiten. Er wordt momenteel gewerkt aan een jubileumboekje van al

Lês fierder

De ‘beeldenstorm’ in Leeuwarden 450 jaar geleden

Herdenkingsdienst  1566-2016 Leeuwarden,  11 september a.s. De Beeldenstorm van 1566 is in onze vaderlandse historie een uitgesproken voorbeeld van ‘religieus geweld’. Protestantse volkswoede liep op veel plaatsen uit in gewelddadige vernieling van heiligenbeelden en gewijde ornamenten van bestaande kerken. Smeulende kritiek op de praktijk van kerk en geloof sinds hervormers als Luther en Calvijn, ontaardde

Lês fierder

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

 KLEASTERRÛNTSJE vanuit Workum. De start is om 10 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum met een viering. Aansluitend een rondleiding in de kerk en de bezichtiging van de tentoonstelling: Het zonnelied van Francisus van Assisi. Het Kleasterrûntsje van ongeveer 11 km leidt eerst naar de Werenfriduskerk  (RK)en vervolgens naar de Begine, waar nog de

Lês fierder

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

  KLEASTERRÛNTSJE  vanuit Aldeboarn. Start met koffie om 9.30 uur in het Andringahûs. Om 10.00 uur een korte viering in de Doelhofkerk rond Benedictijnse spiritualiteit met ds. Reinier Nummerdor uit Grou. Daarna volgt het Kleasterrûntsje, een wandeltocht van ongeveer 15 km. eerst naar de Dodokapel van Haskerdiken. Hier staat de soep klaar en kan het

Lês fierder

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

KLEASTERRÛNTSJE vanuit Dokkum , o.a. langs Boeddhistisch klooster. Wandelroute:  ongeveer 15 kilometer.  Het Kleasterrûntsje  start om 10.00 uur bij de Grote Kerk aan de Markt 2 te Dokkum.  We lopen aan de hand van de paaltjes van de historische wandelpaden naar het kerkje van  Aalsum. En vervolgens door de weilanden naar het kerkje van Hiaure.

Lês fierder

Fryske Tsjerkedei yn Harns

 Welkom op de Friese Kerkendag 2016! Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen. Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan.

Lês fierder

Fryske Tsjerkedei in Harlingen

Aan kerken, parochies en geloofsgemeenschappen in Fryslân, L.S., Op zondag 2 oktober a.s. vindt de 5e Fryske Tsjerkedei plaats te Harlingen. De Werkgroep van de Gemeenschap van Kerken in Harlingen is al maanden intensief aan de slag om een mooi en inspirerend programma voor te bereiden. Het thema voor deze Kerkendag is “Bruggen”. Via de

Lês fierder

Program Itense Rûnte 2016-2017

Wy biede hjir it nije program Itense Rûnte 2016-2017 oan. Dizze kear 6 jûnen foar itselde jild. De tagongspriis moat net in drompel wêze; as wy der finansjeel útspringe is it moai. Dit program stjoere wy guon ek oer de mail ta mei de fraach om it troch te jaan oan lju dy’t dit faaks

Lês fierder

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Snein de 26e juny is der wer in Fryske fesperfiering yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Gr. Tsjerkestrjitte). De fiering begjint om 19.00 oere en foargonger is diskear de hear T.R.A. Simonides fan Burdaard. Sytske Eringa sil foardrage en de muzikale bydrage komt fan Aafke Reinders, dy’t de dwersfluit bespilet. Elkenien tige fan herten wolkom.

Fryske fesper yn Ljouwert yn de Waalske tsjerke

De Fryske fesper wurdt holden yn de Waalske tsjerke, Ljouwert op snein 22 maaie o.s., de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Jant van der Weg foardrage sil. Muzikale meiwurking is der neist oargelist Theo Jellema fan Christy Luth, sopraan. Elkenien is fan herten wolkom.

Taizé yn it Frysk

Op 20 maart is de cd “Taizé yn it Frysk” presintearre yn de tsjerke fan Jorwert. Op de cd stean 17 lieten dy’t ek opnommen binne yn it Lieteboek (en earder yn de bondel Tachtich lieten út Taizé). In koar ûnder lieding fan Jannie Brandsma út Parregea hat de lieten opnommen. Sy sjongt by inkelde

Lês fierder

Dr. W.A. van Es en it Frysk

Dr.W.A. van Es en it Frysk Nei oanlieding fan Op ús eigen wize, it moaie boek fan ds. Hinne Wagenaar oer taal en kultuer yn tsjerke, haw ik kontakt hân mei in pear Fryske emigranten yn Amearika. De iene (Henk Baron) waard heechlearaar Ingelsk oan Calvin College yn Grand Rapids, de oare (Lieuwe Tamminga) dûmny

Lês fierder

Pylgertocht Earnewâld

Ynformaasje foar de pylgertocht fan út Earnewâld dy’t Gerrit van der Iest mei Jelly Hania taret hat. Opjefte oant uterlik woansdei 6 april by: gerritarendsoan@hotmail.com Berjocht foar alle pylgers(sters). Der wienen wat tûkelteammen mar de tocht foar 9 april is no rûn. It programma foar dy dei: 09.15 oere     De kofje stiet foar ús klear

Lês fierder

Foarbyld listke 10 favorytste lieten

   Titel liet:                                   ûnderwerp/skriftpart                                komt út                                            nûmer 1  In spyltuech bin ik                  Jesaja 61                                                     Gitaar by it boek                                  2 2  Dyn mem en dyn heit ha       Dooptsjinst                                                  Tusken rein en sinne                          40 3  Drink Gods Wurd                              ?                                                         

Lês fierder

Veertig dagen bouwen

40 dagen bouwen Een verrassing van het nieuwe oecumenische leesrooster: in de 40 dagen staat het geschrift Nehemia centraal. Dat treft, dacht de predikant, want daarover hebben we in het najaar een aantal gespreksavonden gehad. Nehemia bleek toen bij de meeste deelnemers vrij onbekend, en dat zal bij de gemiddelde kerkganger niet anders zijn. Het

Lês fierder

Pylgertocht 14 novimber 2015

Ferslach pylgertocht 14 novimber 2015 Dizze pylgertocht hat as tema: ‘Op weg naar het Licht!’ De nijsberjochten fan’e moarn binne lykwols tige tsjuster. Mear as 120 deaden troch terreuroanslaggen yn Parys.We begjinne mei kofje yn de kreas opknapte Eehof by de Mauritiustsjerke yn Drylts. We ha in aardich grutte groep en it waar liket ta

Lês fierder

Een Fries weekje in Culemborg

DE ROOS VAN CULEMBORG               www.deroosvanculemborg.nl EEN FRIES WEEKJE! Het hart ‘om utens’ gaat sneller kloppen. Wees er bij! JAN JACOB SLAUERHOFF Dinsdag 23 februari, Kwarteel, Anna Blamanweg 50, Lanxmeer, Culemborg                                                                                                                                                                                                                                Geboren op de Voorstreek in Leeuwarden (onlangs is de gelijknamige meubelzaak daar opgeheven), nog rondgescharreld op het Friese Platteland (domineesdochters uit Stiens) en daarna

Lês fierder

Fryske fesper te Ljouwert yn de Waalske tsjerke.

Op snein 28 febrewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. H. Post-Knol, Lena Sikma sil lêze en it Dûbelkwartet Wommels sil muzikaal meiwurkje, wylst Peter van der Zwaag it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil. Tige fan

Lês fierder

Krúspunt webside yn in nij jaske

Fan ôf 11 febrewaris is de webside fan Krúspunt by in oare provider ûnderbrocht. Der is de ôfrûne moannen hurd oan wurke om de ynhâld fan de âlde Krúspunt webside oer te heveljen nei de nije side. Tagelyk in moaie gelegenheid om bygelyks efterhelle ynformaasje dy’t der yn sân jier op kommen is te skiftsjen

Lês fierder

Op ús eigen wize

“Minderheidstalen en -kultueren moatte it faak ôflizze tsjin de oerhearsking fan dominante kultueren. By de fersprieding fan it kristendom wie meast gjin omtinken foar lytse talen, kultueren en folken, foaral net yn de perioade fan it Westerske kolonialisme. Yn de lêste 50 jier hawwe Afrikaanske kristenen heftich protestearre tsjin de antropologyske earmoed dy ’t dat

Lês fierder

In mins wurdt op ierde set

1 In mins wurdt op ‘e ierde set. Neaken. Sûnder erch. Wrâldfrjemd. Hy wit net wat syn plak is. De dagen geane by him lâns. Der is gjin hân dy’t him winkt. Der is gjin stim dy’t him ropt. Hy ken syn eigen kracht noch net. Hy hat gjin weet fan syn swakte. In mins

Lês fierder

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Op snein 24 jannewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Knol, Gerrie Hiemstra sil lêze en it Huzumer Dûbelkwartet sil muzikaal meiwurkje, wylst Theo Jellema it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil.. Tige fan herten wolkom!

‘Abba Vader’ yn ’t Frysk

Abba Heit Jowes bin ik, Abba Heit, en fan oars gjinien. Wat Heit wol en wat Er seit bin ik tagedien. Leafde dy’t ús nea ferlit, set myn hert yn fjoer. Jowes bin ik, Abba Heit. Jezus kocht ús djoer. Jowes wêze, Abba Heit, hiel myn hear en fear. Bring wat djip ferskûle leit ûnder

Lês fierder

Musical Ruth

Tekst: Folkert Verbeek. Muzyk: Hindrik van der Meer Yn de wike foar Pinkster 2015 is yn de Lawei yn Drachten (en ek yn novimber yn teater Snits) troch it Kwartette-koar ûnder lieding fan Hindrik van de Meer de Fryske Musical Ruth útfierd wurde. It is in hiel besûndere musical dy’t professioneel optúcht wurdt mei musikanten,

Lês fierder

Krúspunt logo: taljochting

Krúspunt: De ûnderskate paden komme byelkoar yn it chi-ro teken. In iepen moetingsplak foar eltse christen, dêr’t elk syn eigen ynbring ha kin. De letter T is it krús, om’t eltsenien dit kin as kristlik symboal. Oer alles hinne it reade pompeblêd, dat stiet foar it Fryske karakter fan Krúspunt. Omskriuwing fan Matthijs Mol: ûntwerper

Lês fierder

De kristlik-Fryske beweging yn de 20e ieu

Op de efterkant fan it boek ‘De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu” skreaun troch Jan Popkema (1942) fan Burgum stiet it folgjende te lêzen: “By it begjin fan de 20e ieu wie it brûken fan Frysk yn it godtsjinstige soksawat as flokke yn ‘e tsjerke. De oprjochting fan it Kritslik Frysk Selskip yn 1908

Lês fierder

Fjirtichdageliet

Yn frijwat gemeenten wurdt sneins materiaal fan útjouwers brûkt, dat oer it generaal wol goed is. Bytiden binne de projektlieten (yn Advint en 40-dagen) fan minder kwaliteit. Ds. Reitsma hat doe (yn Goutum)  in alternatyf makke, dat troch Olchert Clevering fan Ljouwert op muzyk set is. De ynhâld fan de 7 strofen slacht hieltyd op de

Lês fierder

Materiaal foar Advint en Kryst

1. By it oanstekken fan de kearsen fan Advint: ‘Lytse kears, ik stek dy oan’ Boarne:           Tusken Rein en Sinne, nû. 26 Bylage:            –muzyknoaten mei de tekst:                           klik hjir om it liet te beharkjen   2. Liet om te brûken yn de Advint (bygelyks eltse wike in oar kûplet): ‘O kom, o

Lês fierder

De Segen fan Aäron

De segen fan Aäron is in prysterlike segen, dy’t yn in prote kristlike tsjerken en gemeenten in fêst ûnderdiel is fan de liturgy: Mei de Heare dy segenje en behoedzje. Mei de Heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine en dy genedich wêze. Mei de Heare syn antlit nei dy takeare en dy

Lês fierder

Krystliet troch Jacobus Knol oerset

It troch Th. Naastenpad skreaune liet ‘God heeft gesproken in de tijd’ is troch Jacobus Knol oerset yn ‘God hat sprutsen yn de tiid’. De sjuery keas it as bêste nije krystliet 2014. Knol wûn yn 2014 dêrmei de Bernard Smilde. It oersette liet    

Hantsje Tseards

Binne jo bekend mei de fjouwer lieten oer de Tsjinstfeint fan de Heare? Hja binne te finen yn it twadde diel fan it Jesajaboek, de haadstikken 40-55, skreaun yn de tiid fan de Balingskip fan it Judeeske folk yn Babel ( fiifde ieu foar Kristus). De skriuwer wol bemoedigje en treaste, dat wie wol nedich,

Lês fierder

Doopliet Aggie vd Meer

Doopliet Earst is dêr it wylde wetter, tsjuster en gjin fisk te sjen, gjin hân is dêr foar eagen net ien dy’t al wat wurden ken. Earst is dêr de geast fan ieuwen, dy’t krêft is, witten, fjoer mar dy’t noch nergens daget fan tiid net wit en dei en oer’. Pas wannear’t de geast

Lês fierder

Ald toer: gedicht fan Jan de Jong

Jan de Jong hat yn it ferline in protte betsjutten foar it KFS en de KFFB. De Fryske taal lei him nei oan it hert. Hy († 2000) en syn frou († 2013) lizze beide te hôf yn Aldegea (sm), tichtby de toer, dêr't hysels ea in gedicht oer makke. Gedicht oer de toer fan [...]

Tsjinst en tafel

1 Dy’t wy bytiden net berikke kinne, net begripe – dat wy noch altyd op jo longen libje meie, dat wy sjonge, roppe, kom ús yn ‘e mjitte, wês ús neiby. Foarmje ús wer út klaai en wyn, as lichem en siel, nei jo byld, dat wy fêste grûn ûnder de fuotten fiele en yn [...]

Tafelgebed ll

Fanút ‘e djipte roppe wy: harkje nei ús stim, sjoch ús oan en werken it wurk fan jo hannen. Ut klaai en wyn hawwe Jo ús makke, besibbe oan ierde, ús wenplak, foar goed. Wie dit de bedoeling: in wrâld yn ûnstjoer, útrûpele grûn, minsken dy’t elkoar nei it libben stean? Ferbyn wer wat byinoar [...]

Tafelgebed I

Jo roppe wy oan, dy’t wie foar’t wy bestiene, dy’t skieding makke tusken tsjuster en ljocht, ferskil fan nacht en dei, ús foarme nei jo byld. Ut ierde makke, oan dizze grûn ferbûn, noch mei jo lucht yn ‘e longen, binne wy jo bern, oant op ‘e dei fan hjoed. Rommer as dit libben, mear [...]

Kyrie gebed 1 (algemien)

Ivige en goede God, Net allinne fanwege it geweld fier fuort, oeral op ierde, bidde wy. Mar ek fanwege it geweld tichteby, yn ús eigen lân yn ús eigen fermidden ja, yn ús eigen libben. Dêrom bidde wy: Hear, ûntfermje Jo. Net allinne fanwege de pine en de ellinde fier fuort, oeral op ierde, bidde

Lês fierder

Gebed om Geast

Gebed om Geast Hillige Geast, wy bidde Jo kom yn ús fermidden en reitsje ús oan! Hillige Geast, wy bidde Jo brek troch de muorren hinne de muorren dy’t wy opbout hawwe om ússels hinne de muorre tusken ússels en oaren de muorre tusken ússels en ús eigen hert de muorre tusken ússels en Jo.

Lês fierder

Gebed om rêst

Gebed om rêst God, jou my de rêst om te akseptearjen wat ik net feroarje kin, de moed om te feroarjen wat ik kin, en de wiisheid om it ferskil te sjen. Oersetting: Ds. Hinne Wagenaar. Gebed om rust God, geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om [...]

Gebed foar biddei

Tank No’t alles om ús hinne rêstich wurdt en stil komme wy ta Jo Hear. Wy tankje Jo foar dizze dei, wy tankje Jo foar it libben, foar de minsken dy’t wy moete ha, foar alle lytse freugden. Wy tankje Jo foar alle rykdom yn ús libben: foar ús iten eltse dei foar in dak

Lês fierder

Tinkboek KFS: ‘Mei it wiffe skip’

‘O fij jonge. Dit giet te bot!’ Doe’t de noch jonge Jan Jelles Hof, de lettere sjoernalist, skriuwer en taalstrider (1872-1958), nei iten it bibellêzen in kear oernaam fan syn heit, krige er net de Statenvertaling, mar de Fryske oersetting fan it evangeelje fan Mattéus. Hy lies: ‘Us Heit yn ’e himel.’ Nei it Amen sei

Lês fierder

Lieteboeken en CD’s

  Hjirûnder steane  boeken en CD’s, dy’t de ôfrûne jierren ferskynd binne. Der binne gjin ferkeapprizen by set. As de titels net mear by de útjouwer of boekhannel te krijen binne kin der ek op ynternet socht wurde. titel           : De gitaar by it boek (nije stavering) útjouwer  : KFFB nûmer      : 470 ferskynd 

Lês fierder

Us Heit op A6 formaat

Brûke jo as gemeente geregeld it Fryske Us Heit, of soene jo dat faker dwaan wolle? Faak rinne minsken tsjin it probleem oan, dat se it Onze Vader al, mar it Us Heit net út ’e holle kinne.  Yn ’e tsjerken fan Burchwert en Hichtum hawwe wy dat oplost, troch by de yngong lytse, plastifisearre A6-kes del te lizzen

Lês fierder

De Baltimore Tekst

Bliuw kalm by alle drokte en haast om dy hinne, en betink, wat in frede der fan stilte út gean kin. Hâld alle minsken ta freon, sûnder it sels te belijen. Kom rêstich en klear foar dyn miening op, en harkje nei oaren: ek dy hawwe wat te fertellen. Bliuw by skreauwerige en agressive minsken

Lês fierder

Ludgerusliet

1     Sint Ludgérus, Fries en Kristen, bern’ yn eigen taal en folk; fan it leauw’ yn Jezus Kristus yn ús Heitelân de tolk. Pryster, hoeder yn ús midden, boade fan Gods sillich heil, jo ha from ús leard te bidden; wy gean op jo wurd te seil. 2 Jo, patroan fan dizze tsjerke, ljochtsje mei

Lês fierder

Stichting Doarpstsjerken Lollum – Waaksens

Naam: Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens RSIN: 8538.20.648 Postadres: Elshoutbuurt 1, 8823 SV Lollum Doelstelling: Het beheren, in stand houden en exploiteren van de monumentale kerkgebouwen (Buorren 9 te Waaksens en Kerkstraat 1 te Lollum). Met bijbehorende begraafplaatsen, alsmede overige onroerende zaken. Hoofdlijnen beleidsplan: – contacten met de PKN Lollum/ Waaksens en St. Tjerkerestauraasje L/W en diverse

Lês fierder

Stichting Vermogensbeheer Lollum – Waaksens

Namme: Hervormde Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Stichting Vermogensbeheer Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens RSIN: 806930019 Postadres: Buorren 23, 8845 SG Waaksens Doelstelling: Het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden (inclusief registergoederen) op een zodanige wijze dat de belangen van de Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens op een

Lês fierder

Stichting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens

Naam: Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens RSIN: 01091826 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: Het realiseren van kerkrestauraties aan de monumentale dorpskerken van Lollum en Waaksens Hoofdlijnen beleidsplan: In 2014: voorbereiding restauraties fase 2 (Waaksens) en fase 3 (Lollum); in 2015 uitvoering van de restauraties; in 2016 planning laatste fase Lollum. Namen en functies

Lês fierder

Stichting Greidhoekekatedraal (Frysk)

Namme: Stichting Greidhoekekatedraal RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: it yn eigendom krijen fan de grifformearde tsjerke te Lollum en dy op sa’n wize eksploitearje dat dy mei in nije funksje stean bliuwe kin. Haadlinen beliedsplan: Nammen en funksjes bestjoerders: D.K. Houtsma, foarsitter L.H. Westra, skriuwer A. Strikwerda, ponghâlder H. Hendriks, lid

Lês fierder

Stichting Greidhoekekatedraal (Nederlands)

Namme: Stichting Greidhoekekathedraal RSIN: 852817216 Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum Doelstelling: het in eigendom verkrijgen van de Gereformeerde kerk te Lollum en die op een zodanige wijze exploiteren dat die in de nieuwe funktie kan worden behouden. Hoofdlijnen beleidsplan: Namen en functies bestuursders: D.K. Houtsma, foarsitter L.H. Westra, skriuwer A. Strikwerda, ponghâlder Y. Burggraaff,

Lês fierder

Greidhoekesnein 2015

Op snein 14 juny is alwer de tredde Greidhoekesnein fan de gemeenten en tsjerken fan de Ring Boalsert fan de PKN. Dizze kear bestiet de snein út in moarnsgebed yn safolle mooglik pleatslike tsjerken, dêrnei alderhanne aktiviteiten foar ûnderskate leeftydsgroepen, en in mienskiplike ôfsluting mei sop en broadsjes en in fiering yn ’e Martiny fan

Lês fierder

Opmerkingen over het Fries in de kerk

In het ‘Historisch Tijdschrift voor de Gereformeerde Kerken in Nederland’, nr. 28. 2013 publiceerde dhr. Koen Zondag een uitvoering artikel met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in de kerk en met name in de Eredienst.  Met instemming van de redactie van het tijdschrift en de schrijver kunt u het artikel (tekst en foto’s)

Lês fierder

De tsien stellingen fan Noordmans

It Frysk mei yn tsjerke net brûkt wurde as middel yn de Fryske taalstriid sa wurdt der ornearre. Fansels net, mar it Hollansk likemin. Der mei troch it Frysk gin twaspjalt yn de gemeenten ûntstean sa wurdt der warskôge. Mar der is al twaspjalt troch de iensidich yn stân holden Hollânsktalige tsjinsten. Dy bringe net

Lês fierder

Jiergearkomste 2015

Sneon 21 maart 2015 wie de jiergearkomste fan Krúspunt. Njonken de útrikking fan de tredde Bernard Smilde Priis wie dêr ek omtinken foar it riden en farren fan de stifting, nije inisjativen, noflik bypraten. en fansels in moaie liturgyske ôfsluting: Sipke Huismans yntrodusearre de mjûsekel Ruth. De teksten binne fan Folkert Verbeek en de muzyk

Lês fierder

Jiergearkomste 2014

Sneon 29 maart 2014 waard de fiifde jiergearkomste fan Krúspunt hâlden. Dizze kear hie it bestjoer keazen om dat yn Feanwâlden te dwaan. It programma spyle him ôf op trije lokaasjes. De ynrin fanôf 10.00 oere wie mei kofje/tee mei wat derby yn de Mienskip. Om 10.30 oere begûn it moarnsgebet ûnder lieding fan Hinne Wagenaar yn de

Lês fierder

Jiergearkomste 2013

De Stifting Krúspunt, Frysk Oekumenysk Platfoarm, frege op de jiergearkomste 2013 yn’t bysûnder oandacht foar it gebrûk fan Frysk yn en om de tsjerken. Foaral om’t der de lêste jierren in spontaan proses geande is op’t tsjerklik mêd. De sitewaasje fan safolle Hollânske en safolle Fryske tsjinsten feroaret yn de rjochting fan in natuerlike meartaligens

Lês fierder

Jiergearkomste 2012

JIERGEARKOMSTE KRÚSPUNT 21 APRIL 2012 Yn de Lantearne neist de Terptsjerke fan Akkrum fûn sneon de tredde jiergearkomste plak fan Krúspunt. Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t wat te sykjen of te bieden hawwe op it mêd fan Frysk en tsjerken. It is as Frysk oekumenysk platfoarm de opfolger fan it Kristlik

Lês fierder

De Heidelberger Kategismus oersetten yn it Frysk

De Heidelberger Kategismus oersetten yn it Frysk fan hjoed-de-dei troch ing. Tjibbele Miedema en dû. Jan J. Poutsma mei stipe fan Tine Dijkstra, dr. Bernard Smilde en drs. Hindrik Sijens. De tekst is ikere troch in kommisje fan de Partikuliere Synoade Fryslân fan de Grifformearde Tsjerken (frijmakke) Wolle jo de folsteine tekst of in gedielte

Lês fierder

Links kategetysk underwiis

Der binne faaks ek tsjerken/gemeenten dy’t eigen materiaal ûntwikkele ha en dat sûnder beswier graach diele wolle mei oaren. As jo eigen materiaal beskikber stelle wolle mail dat dan fia administraasje Krúspunt. troch. In link nei de eigen webside mei it materiaal is gau makke. Tienercatechese 12+ Praktijkcentrum ditkoningskind.nl/ jop pkn catecheseboek bots Centrum voor

Lês fierder

Om Sint Marten hinne

Jûns 11 novimber geane op in bulte plakken ploechjes bern (en grutten) by de doarren lâns. It is Sint Marten. It boekwurkje is in mienskiplik projekt fan GCO fryslân, Jeugd & Kerk Friesland en Krúspunt en is bedoeld foar skoalle en tsjerke. De útjefte jout ferhalen, in tenielspul, ferskate wurkfoarmen foar skoalle en tsjerke, en in

Lês fierder

Ynternasjonale jongereintsjinst yn Blije

Ferslach ynternasjonale jongereintsjinst yn Blije Op Palmpeaske (24 maart 2014) sette it Peaskekongres fan it YEN (Youth of European Nationalities) útein mei in meartalige tsjerketsjinst yn de Herfoarme Nikolaastsjerke fan Blije. Foargonger wie Oane Reitsma, lid fan it FYK (Frysk Ynternasjonaal Kontakt), dat dizze wike organisearre. Der wie jongerein fan 20 taalminderheden mei 13 nasjonaliteiten

Lês fierder

Pinkstersnein 2015

Yn it sjueryrapport nei oanlieding fan it nije Fryske Pinksterliet neamde Alex Riemersma it jier 1915. Doe hold dr. Geart A. Wumkes op snein 3 jannewaris de earste offisjele Fryske tsjinst. Dat barde yn Tsjom. 1915, dat is yn 2015 hûndert jier lyn. Soe it in goed idee wêze om de earste Fryske preek te

Lês fierder

Fries Godgeleerd Gezelschap 175 jier

Yn ’e 19e ieu ûntstiene tal fan genoatskippen, werûnder het Fries Godgeleerd Gezelschap, bedoeld om wittenskiplike en rillevante kennis te dielen. Sokke genoatskippen wiene der op ferskate fakgebieten. De measte fan dy genoatskippen binne wilens wer ferdwûn, mar yn Fryslân hawwe wy noch it bekende Fries Genootschap (eigener fan in grut part fan de kolleksje

Lês fierder

In Hollânske grêfstien foar Huismans?

“It is tongersdei 23 juli 1925, in moaie simmerdei. Op it Loaiïngeaster tsjerkhof stiet in espeltsje minsken by in grêf. Ien fan harren, dûmny E. van der Laan fan Eanjum, komt nei foaren. Neffens it ferslach yn it Friesch Dagblad fertelt er dat it in jier lyn is dat het ‘stoffelijk overschot van dominee Sipke

Lês fierder

Foarbyld liturgy Pinkstersnein

Om foargongers fan materiaal te fersjen is der troch it bestjoer fan Krúspunt in foarbyld liturgy makke foar Pinkstersnein 2015. Yn ferbân mei rjochten op it krekt útkommen ‘Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke’, koe der net frij oer de lieten beskikt wurde. Dat is oplost troch foar ien kear in koade ta

Lês fierder

Huysmans wurdt Huismans

Ik wol it “Krúspunt” graach by de tiid bringe troch de taheakke foto’s’. Ik ha sels mar de foarstap naem, want de Gemeente hat nea in reaksje jûn op it skriuwen fan de famylje oangeande de ferkearde stavering fan ús namme yn Loaijingea (Loënga). Huysmans is wer Huismans. wurden. Invalid Displayed Gallery freonlike groetnis    

Lês fierder

Ofskied fan it KFS op 30-12-2012

Op 30 desimber 2012 kamen in lytse hûndert belangstellenden, wêrûnder in protte leden fan it Kristlik Frysk Selskip noch ien kear, no yn Burgum, byelkoar om ôfskied te nimmen fan har 104-jierrige organisaasje. It programma bestie út in feestlike byienkomst yn Glinstra State en letter op ‘e middei in fesperfiering yn de Krústsjerke fan Burgum.

Lês fierder

Jiergearkomste 2011

Wy komme op in prachtige moarn byinoar yn Akkrum. De lêste dagen wiene der noch al wat ôfsizzings. Mar der komme ek minsken dy’t har net opjûn hiene. Sadwaande binne wy mei ca. 52 minsken byinoar. Nei de kofje geane wy nei tsjerke foar de liturgyske iepening. Liturgyske iepening – mei in ferskaat oan lieten

Lês fierder

Rode dominees in de Friese geschiedenis

Rode dominees in de Friese geschiedenis. Ik ben Marie-Anne de Harder, woon in Dearsum en ben historicus met een speciale belangstelling voor de Friese kerkgeschiedenis. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd op het onderwerp Rode dominees in Friesland, waar ik cursussen en/of lezingen over geef. Om afspraken met mij te maken kunt u mij mailen: magdeharder@chello.nl

Hillige omgongen

Hillige omgongen. ‘Oant yn ‘e fiere omkriten moast it galmjen fan de klokken te hearren wêze. Trije kear soene se om de tsjerke hinne moatte. In heidenske gewoante om de kweageasten mei op in distânsje te hâlden. Hoefolle fan it fromme folkje soene dat witte? Sa beskriuwt G.Willem Abma de âlde seremoanje by de begraffenis

Lês fierder

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten? Untdekking earste ôfspraak oer regelmjittige Fryske tsjinsten en earste Fryske tsjerkerieds-oantekens? Yn ’e oantekenboeken fan ’e Herfoarme Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum stiet it folgjende te lêzen (23 maaie 1935):Is dit wier de earste kear? En wannear wie de folgjende? Wy binne benijd nei réaksjes en oanfollings, hoe’t soks tsjintwurdich yn har eigen

Lês fierder

Het Fries als kerktaal

Yn “Muziek en Liturgïe” publisearre op 06-12-2010 Oane Reitsma in stik oer “Organisaties voor bevordering van het Fries als kerktaal”. Oane Reitsma komt oarspronklik fan Holwert en hat teology mei û.o. as byfak Frysk studearre oan de VU. Oan it konservatorium yn Den Haach hat er oargel en tsjerkemuzyk dien. Hy is no gemeentepredikant. Het

Lês fierder

It ûnbekinde fers

Koen Zondag ûntdiek yn de argiven fan Tresoar dat it bekinde lied “Beveel gerust uw wegen” begjin 20e ieuw yn in Fryske oersetting ek in fers 10 hie. Hy skriuw deroer yn it Friesch Deiblêd fan 30 oktober 2013. By de te sjongen psalmen en lieten wie ek Ges. 273:10. Hokker fers wie dat? Nei

Lês fierder

Lieteboek: Wachtsje is op diel twa

Under dizze titel skreau Abe de Vries in opninystik oer it nije Lieteboek yn”t Deiblêd fan sneon 9 maaie 2015. It nije,oekumenyske Lieteboek -de yntegrale Fryske oersetting fan it Liedboek- ferrommet de tsjerklike praktyk, ferriket it Frysk en jout de leauwige minske in wider útsjoch. Wol spitich is de minimale ynbring fan oarspronklik Frysktalige liturgyskelieten.

Lês fierder

Smilde en de Fryske tsjerke

Smilde en de Fryske tsjerke: It boekwurk mei dizze titel is oanbean oan dr Bernard Smilde foar syn njoggentichste jierdei, 23 jannewaris 2012, op moandei 12 septimber 2011 by him thús yn Nijlân State te Ljouwert troch Ellert Jongstra, skriuwer FFF, en Paul Hekstra, foarsitter FFF, út namme fan it Ferbân fan Fryske Foargongers. As

Lês fierder

Slachtekuiertocht

KUIERJE MEI GOD OER DE SLACHTE Kuierje mei God oer de Slachte’ is in ympresje yn wurd en byld fan myn Slachtekuier. Yn 2008 haw ik de Slachte rûn, allinnich en yn lytse stikjes. Yn dat kuierjen socht en sykje ik de moeting mei God. Mei dizze ympresje wol ik sjen en hearre litte, hoe

Lês fierder

Doopliturgy fan Ds. D. Wiersma

De doop is in rituele besprinkeling fan de holle mei wetter of it alhiel ûnderdompeljen fan it lichem fan in lyts bern of folwoeksene Troch dizze hanneling te ûndergean waard men opnommen yn de kring fan de leauwensmienskip. Yn de Bibel is it bekindste plak Mattheus 28 vers 19. Doopliturgy fan Ds. D. Wiersma: Doopnij

Lês fierder

Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dizze jûn komt Yvonne Hiemstra fan Ie. Hja is ûnder oaren meiwurkster fan Markant Friesland. In stifting dêr’t in grut tal musea yn ús regio by belutsen binne. Dêr sil se it ien en oar fan fertelle. …………………………………………………………………………………………….. De gearkomste is op 6 april 2016 en begjint om 19.30 oere. It programma liket wer tige

Lês fierder

Fryske Krite Gemma fan Burmania te Dokkum

Durkje en Wiep Koehoorn wenje yn Stiens en sille dizze jûn bylden toane en fertelle fan harren Pylgerreis nei Santiago de Compostela De jûn sil hâlden wurde yn: Fersoargingshûs Dongeraheem Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomste begjint om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne

Lês fierder

Itenser Rûnte

Prof Dr Sijmen Duursma ‘Geloof in biologisch perspectief’ Geloof en religie behoren tot het domein van het biologisch denkend vermogen van de mens. De mens denkt en spreekt in woorden en heeft geleerd gedachten op schrift vast te leggen. Geloof is gebaseerd op het individuele denken van de mens, religie op vastgestelde afspraken binnen een

Lês fierder

Itenser rûnte

Prof Dr C den Heyer ( it ûnderwerp stiet noch net krekt fêst mar giet nei alle gedachten oer de aktuele fraach oer de historisiteit fan Jezus) Algemiene ynformaasje: – de jûn is op 28 jannewaris 2016 en begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak

Lês fierder

Itenser rûnte

Prof Dr Jan Sietse Stilma ‘Zoveel soefi’s’ Zoveel soefi’s is een zoektocht naar het leven en de praktijk van mensen die bekend staan als soefi. Wat doen zij? Wat hebben ze gemeenschappelijk en waarin verschillen zij? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze betrokken bij muziek, dans en meditatie? Zijn er vrouwelijke soefi’s ? Waarom

Lês fierder

Westerwert

Tsjerklike PKN gemeente , dêr’t de plakken Jorwert, Bears, Jellum en Weidum ta behearre. Domeny Hinne Wagenaar is gemeentedomeny yn de fjouwer doarpen en tagelyk pioniersdomeny fan de Stichting Nijkleaster yn Jorwert. “Vanaf 1 juli 2012 werken Westerwert, de Stichting Nijkleaster en de afdeling Missionair Werk (van de Protestantse Kerk in Nederland) samen om gestalte

Lês fierder

Tsjerkepaad

De tsjerken stean yn it Fryske lânskip as beakens fan trou en hâld-fêst. Spitich genôch binne de doarren fan de measte tsjerken faak ticht. Útgeande fan de Ried fan Tsjerken yn Fryslân wurdt sûnt 2004 Tsjerkepaad hâlden, de iepenstelling fan tsjerken op sneon-temiddeis yn de simmer. It is in grut sukses wurden. Der binne no

Lês fierder

Stichting Nijkleaster

Jo fine alle relefante ynformaasje oer Stichting Nijkleaster as jo de webside oanklikke. Jo kinne ek telâne op de webside fan ds. Hinne Wagenaar. Stifting Nijkleaster wurket as PKN pioniersplak yn Jorwert. Lês it artikel yn it Friesch Deiblêd fan 30 april. Yn ‘Eén vandaag’ tongersdei 21 juny 2012 kaam ‘Nijkleaster’ op it lanlike nijs.

Lês fierder

Pommerant als Predikant

Stichting ‘Pommerant als Predikant’ organiseert de Pommerantenpreek. Een pommerantenpreek is een bijzondere inspirerende bijeenkomst met de kerk als plaats van handeling. Er staat geen predikant op de kansel, maar een bekende Fries vertelt over zijn of haar passie en drijfveren en brengt die in verband met een Bijbelverhaal. Kontaktpersoon: dhr. Rommert Krijtenburg (voorzitter) Emailadres :

Lês fierder

De ‘Raad van Kerken’ yn Fryslân

De ‘Raad van Kerken’ is yn Fryslân wol bekind. Dochs hjir in lytse útiensetting wêr’t de ‘Raad van Kerken’ yn Fryslân mei dwaande is. De Rie wol in spin yn it web fan de oekumene wêze. It is in platfoarm wêr’t ferskate wurkgroepen en projektgroepen harren ferhaal kwyt kinne en dêr’t de RvK mei yn

Lês fierder

Hânsume Help

“Hânsume Help” is de namme fan in rige fan seis digitale wurkboekjes foar it Kristlik gemeentelibben, benammen mei it each op de foarming fan nije gemeenten. Yn de krimptiid foar de tsjerken ha guon minsken de moed hân om net oan fusy, mar oan fernijing en útwreiding fan besteande gemeenten te tinken en oan oprjochting

Lês fierder

Pylgergroep

Begûn as inisjatyf fan domeny Gerrit Groeneveld yn Jobbegea, no in fêste kearn fan fyftjin pylgers dy’t alle moannen fan it winterhealjier in pylgerkuier fan sa’n 15 km dogge. Mear pylgers binne wolkom. Opjaan is winsklik, omdat de groep net te grut wurde moat. Tsjintwurdich binne der yn ’e regel sa’n 30, en 50 is

Lês fierder

Protestantse gemeente Ingwert

Wij zijn een protestantse gemeente die gericht is op het gesprek tussen mensen, tussen mens en God, tussen mensen en bijbelverhalen. Dialoog houdt in dat je bereid bent open te staan voor elkaar. Vandaar dat onze gemeente vogels van vele pluimages telt, modern van karakter is en probeert het christelijk geloof vorm te geven op

Lês fierder

Greidhoekesnein 2013

Op ’e saneamde Greidhoekesnein waard op 26 maaie, in dei nei de oanbieding yn Monnickendam, yn de Ring Boalsert fan ’e PKN waard it Lieteboek, al yn acht tsjerken tagelyk brûkt  Fan Weidum oant Boalsert! Ek alle minsken dy’t net yn ’e gelegenheid wiene om op 25 maaie nei Monnickendam ta, of alle minsken dy’t

Lês fierder

As in mosk yn it sân

It Kwartettenkoar û.l.f. Hindrik van der Meer presentearre op 17 novimber 2013 in nij sjongstik mei de titel: “As in mosk yn it sân” yn de fernijde Jacobitsjerke yn Wommels. De lieten fan Fedde Schurer, dy ’t de tiid oerlibbe hawwe, wurde songen en ferbinende teksten fertelle it libbensferhaal fan Schurer, dy’t opkaam foar frede

Lês fierder

Nederlânsk Bibelgenoatskip (NBG)

It doel fan de NBG is: Der yn foarsjen dat de Bibel safolle mooglik minsken berikt en oansprekt. De fersprieding fan bibels en al wat dêrta bydraacht. Kontaktpersoan: tel.             : 023-5146153 emailadres: webside    : www.bijbelgenootschap.nl bez. adres: Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem postadres : Postbus 620, 2003 RP Haarlem

Kwartettekoar

It kwartettekoar is yn 2006 ûntstien. It doel is it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije fryske lieten oer de fryske tsjerken. Hindrik van der Meer makket de measte komposysjes, tekstdichter Eppie Dam levert de measte teksten oan. It koar bestiet út in tachtich leden. Der wurdt trije kear yn ’t foarjier en trije kear

Lês fierder

KFFB

De KFFB, de Kristlik Fryske Folks Bibleteek is de iennichste Fryske boekeklub. Wy binne in feriening mei leden. Wy jouwe alle jierren op syn minst trije boeken út. Al ús boeken binne skreaun yn it Frysk. Dizze boeken binne ek te krijen yn de boekhannel en yn de biblioteken. Foar leden wurde se foar de

Lês fierder

It Nijs

Op inisjatyf fan de Rie fan de Fryske Beweging is ‘It Nijs’ sûnt 2009 yn ‘e loft. Yn ús berjochtjouwing hâlde wy ús by de feiten, net beynfloede troch eigen oardiel of foaroardielen mei njonken de aktualiteit ferdjipping en eftergrûnynformaasje. Mar der is ek romte foar jo eigen miening. Jo kinne fuortendaliks reageare ûnder artikels

Lês fierder

dr Bernard Smilde ferstoarn

Dr. Bernard Smilde ferstoar sneon 30 augustus 2014 yn syn wenplak Ljouwert op de leeftyd fan 92 jier. Yn it Frysk Deiblêd waarden de moandeis derop twa artikels oan him wijd, ien artikel skreaun troch Lodewijk Born en in yn memoriam skreaun troch Gerbrich van der Meer. Jo kinne it neilêze as jo op artikel

Lês fierder

It Frysk Boun om Utens

It Frysk Boun om utens hat neffens it karbrief as doelstelling: in bân te lizzen tusken de Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn uterings, benammen yn de taal, te bewarjen en te befoarderjen; by oaren as Friezen, niget oan en begryp te bringen foar Fryslân, de Fryske taal, kultuer

Lês fierder

Intrada

Intrada is in muzykútjouwerij wêr’t jo de nijste lyturgyske muzyk fine kinne, sawol Frysk- as Nederlânsktalich. Muzyk foar bernekoar, mingd koar, frouljus- en manljuskoar op teksten fan Eppie Dam en Margryt Poortstra. De measte fan dizze teksten binne op muzyk set troch Jan de Jong en Hindrik fan der Meer. Sjoch foar mear ynformaasje op

Lês fierder

Greidhoeketsjerkedei

It inisjatyf foar de Greidhoeketsjerkedei giet út fan de wurkmienskip fan predikanten fan de ring Boalsert (fan de Protestanske Tsjerke yn Nederlân) en in tal foargongers fan omlizzende gemeenten. Sy sykje nei moeting en útwikseling tusken gemeenten, troch it dielen fan it leauwen en de ynhâld fan it evangeelje. En sy hoopje dat dizze dei

Lês fierder

Freonen Toer en tsjerke Tsjom

De ‘Freonen Toer en Tsjerke Tsjom’ wolle bekendheid jaan oan it doarp Tsjom middels de Toer en Tsjerke fan Tsjom. Dit wurdt foaral stal jûn troch it jin ferdjipjen yn de skiednis fan it doarp, de toer en de tsjerke. Ek sette de freonen har frijwillich yn by rûnliedingen fan gasten ûnder it besjen fan

Lês fierder

FOW Itens

FOW Itens stiet foar: Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens. Doel: Fernijende liturgy en lieten yn in Frysk Oekumenyske tsjinst. Kontaktpersoan: foarsitter: Douwe Willemsma Hearedyk 37 8735 HP Itens skriuwster: Anna Marike Dijkstra-v.d.Woude Hearedyk 9 8735 HN Itens amdijkstravdwoude42@hotmail.com It doel is dat jo mei de tiid noch mear ynformaasje krije fia de link www.fryskow.nl It programma

Lês fierder

FOW Hjerbeam

FOWH stiet foar Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam. It doel is om geregeld yn de tsjerke fan Hjerbeam Fryske earetsjinsten te hâlden en sa tagelyk mei te wurkjen om de doar fan de tsjerke iepen te hâlden. Kontaktpersoan: Skriuwster  Marijke van der Pol – Jorna Postadres         : Klaarkampstrjitte 24, 8801 BD Frjentsjer Emailadres       : marijkejorrepiek@hotmail.com

Lês fierder

FOET

F.OE.T stiet foar: Stifting Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinsten Súdwest Fryslân. It doel fan de Stifting F.OE.T is om ienris yn ‘e moanne in earetsjinst yn ‘e Fryske taal te hâlden.Dy tsjinsten fine ienris yn ‘e moanne plak yn Sleat. De eigen Fryske taal is de oekumenyske bining fan de tsjerkegongers. Oekumene is it haaddoel en de Fryske taal it

Lês fierder

Frysk Oekumenyske Wurkferbannen

Doel fan ‘e Wurkferbannen is it geregeld hâlden fan oekumenyske tsjerketsjinsten yn ‘e Fryske taal. Yn dizze tsjinsten is der faak spesjaal omtinken foar muzyk, moeting en ferwûndering Guon wurkferbannen organisearje dêrneist ek stúdzjegearkomsten en learhuzen of dogge oan liturgyfernijing. Ferneamd binne û.o. de Earnewâldster en de Itenser Rûnte.  De oekumenyske wurkferbannen binne folslein autonoom,

Lês fierder

Ferbân fan Fryske Foargongers

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in selskip fan dûmnys en tsjerklike wurkers fan alle denomiaasjes, dy’t foargean meie yn tsjerketsjinsten, mar ek leden fan liturgy- en oare kommisjes. Elk fearnsjier komme se in kear by elkoar om elkoars preken en referaten op ynhâld en taalgebrûk te besprekken. It hâldt de foargongers wach op it

Lês fierder

Beriedsgroep Earetsjinst en Tsjerkemuzyk

Untstean  De beriedsgroep Earetsjinst en Tsjerkemuzyk is yn’t libben roppen by de oprjochting fan it Protestantsk Tsjinstesintrum yn Fryslân. De beriedsgroep is yn 2003 troch de Algemiene Klassikale Gearkomste yn Fryslân yn it libben roppen mei de ynstruksje om frege of samar, stypjende tsjinsten te ferrjochtsjen foar Earetsjinst en Tsjerkemuzyk. Ut ús deskundichheid wei wolle wy graach op

Lês fierder

Kategismus: fraachlearen yn Fryslân:

Begûn as wurkgroep yn 2005 krigen hja yn 2010 de offisjele status fan tsjerkelik deputaatskip. It foarnaamste doel wie it fasilitearjen en befoarderjen fan de Fryske taal yn de earetsjinsten. De oersetting fan de kategismus is makke troch it deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE). Begûn as wurkgroep yn 2005 krigen hja yn 2010 de offisjele status

Lês fierder

Deputaatskip Fryske Earetsjinsten GTF

Der bestie in wurkgroep mei as doel de Fryske taal yn de (frijmakke) Grifformearde Tsjerken yn Fryslân te fuortsterkjen. De wurkgroep is yn 2005 út ein set. No hat de Partikuliere Synoade fan de Griff. Tsjerken (frijmakke) fan 2 Juny 2010 de Wurkgroep Fryske Earetsjinsten beneamd ta “Deputaatskip Fryske Earetsjinsten”. De needsaak foar it ûntstean

Lês fierder

Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dize jûn sil ús stêdgenoate en skriuwsterTineke de Jager-van der Zee it ien en oar fertelle oer har boek: De Bosklju In roman dy’t yn Wiuwert spilet yn de tiid dat de Labadisten dêr taholden. ————————————————————————————— De jûn sil hâlden wurde yn: Fersoargingshûs Dongeraheem Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomste begjint om 19.30 oere. It programma

Lês fierder

De tsien geboaden

Ds. Doede Wiersma ferwurde de tsien wurden, de tsien geboaden sa: It evangely….giet oan de wet foarôf Ik , de Hear (JAHWEH) , dyn God, wol dasto yn frijheit libbest. Ast my derby helpe wolst tel dan op dyn fingers nei: Sy hawwe de tsien wurden op har fingers neiteld en yn dieden omset, sa

Lês fierder

De tsien wurden

De Tsien Wurden of de Tsien Geboaden binne neffens Joadendom en Kristendom troch God op de berg Sinaï oan de minsken jûn om dêr neffens te libjen. Der binne yn de rin fan de tiid hiel wat fariaasjes betocht om de tsien wurden yn eigen taal en wurden oer te setten. It is de muoite

Lês fierder

Geloofsbelidenis

Yn de tsjerken binne ieuwen lang belidenissen brûkt om koart en düdlik oan te jaan wat de kearn fan it leauwe ynhâld. Sa njonkenlytsen binne der hiel wat offisjele belidenissen ûntstien en/of yn eigen wurden opskreaun of op ‘e nij oerset. Hjirûnder in opnij ferwurde geloofsbelidenis. Ik leau yn God, de Skepper, dy’t de himel

Lês fierder

Eucharisty

De eucharisty is it belangrykste sakramint fan de Katolyke Tsjerke en Orthodokse Tsjerke. De Eucharisty is te fergelykjen mei it Hillich Nachtmiel dat yn protestantske tsjerken fierd wurdt. Neffens de Katolyke Tsjerke waard de Eucharisty troch Jezus insteld de jûns foar syn krusiging doe’t Hy my syn dissipelen it Hillich Nachtmiel hâlde.  As jo op

Lês fierder

Fespers fan ds Liuwe H Westra

Taljochting by de fespers fan ds Liuwe H Westra Fespers binne koarte jûnstsjinsten mei twa swiertepunten, it lêzen fan in psalm en it bidden. Wy sykje yn ‘e fespers nei in lykwicht tusken: *      wurden en stilte, *      spanning en ûntspanning, *      aktiviteit en wachtsjen. De fespers ferrinne allegearre neffens itselde petroan en de liturgy

Lês fierder

Muskens is myn man!

Tiny Muskens: hy is no noch biskop, en dat is yn Nederlân in funksje dy’t altyd rejaal omtinken krijt fan krante en tillefyzje. Dat sil aansen oars wurde, as hy syn fierder libben yn it kleaster trochbringe sil. Hysels moat dan grif ek wenne, want hy wie net bang fan publisiteit. Just oarsom, sa út

Lês fierder

Dank u dat ik danken kan

Dank U, o Heer, ik wil U danken dat ik danken kan! Deze regels komen uit het vrolijke liedje ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’. Tijdens de laatste doopdienst in Waaksens zijn ze nog gezongen. Het liedje staat in de overbekende bundel ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam en Wim ter Burg. Voor mijn gevoel

Lês fierder

De weer Het weer en Gewoon weer

weer Het woordje ‘weer’ is één van de meest voorkomende woorden in het Nederlands. Eigenlijk zijn het drie woorden, die er hetzelfde uit zien: ‘de weer’, ‘het weer’ en gewoon ‘weer’. Je hoort de mensen het minst over de eerste: ‘in de weer zijn’ betekent hard werken, het druk hebben, weten wat je te doen

Lês fierder

Reserve

reserve Op it stuit dat ik dizze meditaasje skriuw, leit alles noch ûnder de snie. Dat hiene wy in skoft net meimakke, en dat wie te merken. De treinen en bussen wiene der lang net op klear (de deis dat al dy snie kaam haw ik ûnfrijwillich yn Ljouwert oernachtsje moatten), en it reinde ôfsizzings

Lês fierder

De ein

de ein   It begjin fan it winterwurk is ek it begjin fan in nij binnendoarseizoen: biljerte, soos, damje, ferienings, neam it allegear mar op. Tagelyk is it de ein fan it bûtendoarseizoen, fan it keatsen mar ek fan it wurk op ‘e tún, fan de toeristyske sektor mar ek fan it binnenheljen fan de

Lês fierder

Wat minder domeny

wat minder domeny? Ja, doe stie it ynienen yn ‘e krante: domeny Westra krijt de kâns om foar in pear dagen yn ‘e wike te wurkjen oan ‘e universiteit. Iderien dy’t my in lyts bytsje ken, wit dat dit in hiel bysûndere kâns is dy’t ik persoanlik graach oangryp. Mar wat betsjut soks foar it

Lês fierder

Griene tiid

Griene tiid Wy meitsje der yn Lollum en Waaksens noait safolle drokte om, mar yn guon tsjerken wurdt sterk wurke mei liturgyske kleuren. Dat is in erfenis út ‘e Roomsk-Katolike Tsjerke krekt as de peaskekears en de doopkears. Troch de kleur, sa is de bedoeling, krijt de tsjinst in beskate sfear, in grûntoan, dy’t jo

Lês fierder

Belijdenis doen

Belijdenis = doen Het is een bekend woordgrapje: belijdenis doen? Belijden is doen! Het vreemde is, dat mensen bij dat doen vaak aan heel iets anders denken dan bij het belijden. Het lijkt dan vaak te gaan om zaken als eerlijkheid, eerbied voor het leven, respect voor de naaste, er zijn voor de mensen die

Lês fierder

Jild yn de Bibel

Jild yn de Bibel Sa út en troch wurde der yn ‘e Bibel jildbedraggen neamd, en dan sitte wy gau mei in probleem. Hoefolle wie dat jild fan doe wurdich? Faak witte wy dat net iens presys, en dan noch is it lestich te sizzen. Yn myn Christelijke Encyclopedie út 1957 stiet dat in Grykske

Lês fierder

Stille nacht

Stille nacht Wat is het bekendste kerstlied? Lastig te zeggen, want er zijn zovéél kerstliederen die iedereen zo kan meezingen. Maar internationaal gezien is ‘Stille nacht’ wel de topper. Het lied is in honderden talen bekend, en ook muzikaal zijn er vele variaties. Onlangs stond er iemand in de krant, die, ik geloof, 300 verschillende

Lês fierder

De morgen

De morgen In de zomer krijgen we weer onze extra portie daglicht, en wie de morgen goed meeneemt kan in deze tijd weer heel wat doen. Liefhebbers van Dik Trom herinneren zich misschien wel, dat Dik in de zomer bij voorkeur om 5 uur opstaat, omdat hij het zonde vindt in bed te liggen als

Lês fierder

Under de himel

Under de himel De simmer is de tiid dat minsken bûtendoar wêze wolle. Sels de tsjerke hâldt byienkomsten yn ‘e iepen loft of yn tinten, en dat wol wat sizze. In minske moat in dak boppe de holle hawwe, mar simmerdeis fine in protte neat moaier as ûnder dat dak wei, en de lijte fan

Lês fierder

Vrijheid en bevrijding

Vrijheid en bevrijding Bij de vaste verhalen die worden opgehaald rond 4 en 5 mei hoort ook de grote rol die de kerk in de oorlogsjaren voor veel mensen gespeeld heeft. De Duitsers waren nog niet zo lang in het land, toen konden de dominees het al merken: nood leert bidden. Veel mensen waren bang,

Lês fierder

Telle

Telle Dit is wer de tiid, dat yn ‘e tsjerken de jiersifers opmakke wurde. Dat betsjut: telle, telle en nochris telle. Sinten, minsken en funksjes. Yn dy folchoarder? Yn ‘e praktyk faak wol. Dat tellen is wurk, dat yn tsjerke net altyd it omtinken en ek de eare krijt dy’t it takomt. It giet ommers

Lês fierder

Dautraapje op Himelfeartsdei

Dautraapje op Himelfeartsdei Meditaasje fan Ds. Hinne Wagenaar foar it programma ‘Prelude’ fan Omrop Fryslân Radio. Snein 20 maaie 2007: de snein tusken Himelfeart en Pinkster yn. Bêste harkers, Ofrûne tongersdeitemoarn ha wy mei guon minsken fan ús gemeente, de prot. gemeente fan Wurdum en omkriten, te dautraapjen west. In pear oeren foar it moarnsgebed

Lês fierder

Dreame

Dreame Yn tsjerke ha wy in oare kalinder as yn it ‘gewoane’ libben. Aldjier fiere we yn de sekuliere kalinder oan it ein fan desimber. Fan de iene dei op ’e oare is it samar nijjier. Ofsjoen fan it jieroersjoch fan it “Journaal”, it “jaaroverzicht Studio Sport” en in kabaretier dy’t ús op ’e âldjiersjûn

Lês fierder

Peaskewacht

Peaskewacht: Dizze moarn hoege der net al tefolle wurden sprutsen te wurden. Alles is ommers al sein troch de symboalen, de lieten en de lêzingen. Wy binne hjir fan ’e moarn ierebetiid (6.00 oere), it wie noch tsjuster, by inoar kommen om de opstanning fan Kristus te fieren. Nei de spannende dagen fan de ôfrûne

Lês fierder

Dieredei

DIEREDEI 2009 – LEGE HANNEN FOL FREUGDE Mattéus 5:3  ‘Lokkich de earmen…’ Snein is it dieredei, de nammedei fan Sint Fransiskus. Begjin foarich jier wie ik yn Reahûs yn de Sint Martenstsjerke by de presintaasje fan ‘Wurden fan de Berch’, de nije liturgy fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer. Coby de Boer fertelde

Lês fierder

Palmpeaske

It is hjoed Palmpeaske. Wy tinke der oan hoe’t Jezus mei grutte freugde Jeruzalem ynhelle waard, as de Fredefoarst dêr’t Sacharia fan profetearre: Jubelje bliid, dochter Sion! Rop it út, dochter Jeruzalem! Sjoch, dyn kening komt nei dy ta, rjochtfeardich en oerwinnend. Hy is nederich en rydt op in ezel, op in fôle, it jong

Lês fierder

OCULI

OCULI – 3e snein fan de 40 dagen Psalm 25: 15   ‘ Ik hâld de eagen aloan op de Heare.’ Der wurdt sein dat wy hjoedtedei yn in byldkultuer libje. By elk wurd heart in plaatsje, in videoclip, in reklamespot of in powerpoint-presintaasje. Dêr past dy psalm 25 moai by: ik hâld de eagen aloan

Lês fierder

Streamen fan wetter

De lêste deis, it hichtepunt fan it feest, stie Jezus dêr en rôp: As der ien is dy’t toarst hat, lit him by My komme om te drinken!  Dy’t yn My leaut, sil it gean lykas it skriftwurd seit: Streamen fan libben wetter sille út syn binnenst floeie. Johannes 7: 37,38 Streamen fan wetter… Ik

Lês fierder

FJIRTICH DAGEN 2009

Meditaasje ds. T. Tibma Markus 1: 12,13: Fuort dêrnei dreau de hillige Geast Him de woestyn yn. Fjirtich dagen lang bleau Er dêr; Hy waard troch de satan hifke, libbe tusken de wylde bisten en de ingels stiene foar Him klear.  Leauwe, hoop en leafde Fjirtich Dagen foar Peaske. Fjirtich Dagen om stil te wurden

Lês fierder

Tankje God ûnder alle omstannichheden, preek fan ds. H. Wagenaar

Meditaasje foar Tankdei 2009. Oekumenyske tsjinst fan de Protestantske gemeente fan Wurdum e.o. en de Roomsk Katolike Parochy fan Wytgaard) Op dizze tankdei, no’t wy byinoar binne foar dit jûnsgebed, wol ik foaral meditearje oer de wurden ‘Tankje God ûnder alle omstannichheden’. Dat wy blykber tankje ‘moatte’ yn goede en yn minne tiden; yn tiden fan rykdom

Lês fierder

Bernard Smilde priis 2014

Op 29 maart 2014 waard yn Feanwâlden foar de twadde kear de Bernard Smilde priis útrikt. Jacobus Knol fan Dokkum waard de winner mei de oersetting ‘God sels hat sprutsen yn de tiid’. It is in oersetting fan it liet ‘God zelf heeft gesproken in de  tijd’  fan Tom Naastenpad. It winnende Krystliet Ferslachje yn

Lês fierder