‘Abba Vader’ yn ’t Frysk

‘Abba Vader’ yn ’t Frysk

Abba Heit

Jowes bin ik, Abba Heit,
en fan oars gjinien.
Wat Heit wol en wat Er seit
bin ik tagedien.
Leafde dy’t ├║s nea ferlit,
set myn hert yn fjoer.
Jowes bin ik, Abba Heit.
Jezus kocht ├║s djoer.

Jowes wêze, Abba Heit,
hiel myn hear en fear.
Bring wat djip fersk├╗le leit
├╗nder Jo regear.
L├╗kt de kjeld my dochs yn ÔÇÖt hert,
kom dan mei Jo fjoer.
Jowes bin ik, Abba Heit,
Jezus kocht ├║s djoer.