De Fryske oersetting fan ‘Eén zwaluw maakt zomer’: ‘Ien swel makket simmer’.