De Heidelberger Kategismus oersetten yn it Frysk

De Heidelberger Kategismus oersetten yn it Frysk

De Heidelberger Kategismus oersetten yn it Frysk fan hjoed-de-dei troch ing. Tjibbele Miedema en dû. Jan J. Poutsma mei stipe fan Tine Dijkstra, dr. Bernard Smilde en drs. Hindrik Sijens.

De tekst is ikere troch in kommisje fan de Partikuliere Synoade Fryslân fan de Grifformearde Tsjerken (frijmakke)

Wolle jo de folsteine tekst of in gedielte der fan brûke klik dan op de webside fan it Deputaatskip Fryske Earetsjinsten ûnder de kop belidenisgeskriften