Fjirtichdageliet

Fjirtichdageliet

Yn frijwat gemeenten wurdt sneins materiaal fan útjouwers brûkt, dat oer it generaal wol goed is. Bytiden binne de projektlieten (yn Advint en 40-dagen) fan minder kwaliteit. Ds. Reitsma hat doe (yn Goutum)  in alternatyf makke, dat troch Olchert Clevering fan Ljouwert op muzyk set is. De ynhâld fan de 7 strofen slacht hieltyd op de evangeeljes fan de oanbelangjende sneinen yn it A-jier (ferhalen út Mattéus en Jehannes). It is twatalich, dat wy kinne ek yn dat opsicht guon oare gemeenten dêr grif mei helpe.

As jo op “fjirtichdageliet” klikke krije jo de ienstimmige ferzje fan it liet. Wolle jo de beskikking ha oer de begelieding dan is dy op te freegjen by Intrada.


Yn de bondel foar bern ‘Tusken Rein en Sinne’, útjûn yn 2008, stiet it ûndersteande fjirtichdageliet.

Fjirtich dagen geane wy  

En it klinkt sa: