Foarbyld listke 10 favorytste lieten

Foarbyld listke 10 favorytste lieten

   Titel liet:                                   ûnderwerp/skriftpart                                komt út                                            nûmer
1  In spyltuech bin ik                  Jesaja 61                                                     Gitaar by it boek                                  2
2  Dyn mem en dyn heit ha       Dooptsjinst                                                  Tusken rein en sinne                          40
3  Drink Gods Wurd                              ?                                                          Tuskentiden                                        161
4  Koe ik elke taal                      1 Kor. 13: 1-7                                                Startsnein 2011 (E.Dam/J. de Jong)
5 Wêr geane jo hinne                Pylgerliet                                                       Wylde goes                                          32
6 Hear, wês mei ús oant in                   ?                                                         Lieteboek                                            416
7 God fan fier en hein ús Heit               ?                                                        Tuskentiden                                        229
8 ensfh.