Freonen Toer en tsjerke Tsjom

Freonen Toer en tsjerke Tsjom

De ‘Freonen Toer en Tsjerke Tsjom’ wolle bekendheid jaan oan it doarp Tsjom middels de Toer en Tsjerke fan Tsjom.

Dit wurdt foaral stal jûn troch it jin ferdjipjen yn de skiednis fan it doarp, de toer en de tsjerke.

Ek sette de freonen har frijwillich yn by rûnliedingen fan gasten ûnder it besjen fan Toer en Tsjerke.

Foarsitter en skriuwer binne:

Dhr. Ale Bosch: ale777@home.nl
Dhr. Piet Smedinga: piet.smedinga@hetnet.nl