Frysk Oekumenyske Wurkferbannen

 |

Frysk Oekumenyske Wurkferbannen

Doel fan ‘e Wurkferbannen is it geregeld hâlden fan oekumenyske tsjerketsjinsten yn ‘e Fryske taal. Yn dizze tsjinsten is der faak spesjaal omtinken foar muzyk, moeting en ferwûndering
Guon wurkferbannen organisearje dêrneist ek stúdzjegearkomsten en learhuzen of dogge oan liturgyfernijing. Ferneamd binne û.o. de Earnewâldster en de Itenser Rûnte. 
De oekumenyske wurkferbannen binne folslein autonoom, mar hawwe ienris jiers oerlis mei elkoar.
In oersicht fan ‘e Fryske tsjerketsjinsten fine jo op fryskow 
Op dizze side fine jo ek de LINKS nei de ferskillende wurkferbannen. 
Frysk Oekumenyske Wurkferbannen fine jo yn Earnewâld, Hantumhuzen, Hegebeintum, Hjerbeam, Itens en Sleat.

Oantekens mienskiplike gearkomste wurkferbannen op tiisdei 4 oktober 2011 yn Hantumhuzen