Fryske tsjinst Martinitsjerke Itens

Fryske tsjinst Martinitsjerke Itens

Op snein 31 des is der om 10.00 oere in Fryske tsjinst yn de Martinitsjerke fan Itens.

De foargonger yn dizze tsjinst is Aeltsje de Groot-Zantema

Meiwurking fan de Itenser Sjongers û.l.f. Hindrik van der Meer.

It tema fan dizze tsjinst: “Tiid”

Allegear fan herte wolkom!