Intrada

Intrada

Intrada is in muzykútjouwerij wêr’t jo de nijste lyturgyske muzyk fine kinne, sawol Frysk- as Nederlânsktalich.

Muzyk foar bernekoar, mingd koar, frouljus- en manljuskoar op teksten fan Eppie Dam en Margryt Poortstra.
De measte fan dizze teksten binne op muzyk set troch Jan de Jong en Hindrik fan der Meer.
Sjoch foar mear ynformaasje op www.intradamusic.nl. of op catalogus 2016 – Intrada music

Wolle jo allinne it nijste wat yn it Frysk útbrocht wurden is sjoch Frysk 2016.

Foar de koar- oargel en pianosetting fan it nije Pinksterliet fan Margryt Poortstra moatte jo kontakt opnimme mei:
© 2013 Intrada Muziekuitgave, Veensluis 18, 8448 GP Heerenveen (0513-688951)