It Frysk Boun om Utens

It Frysk Boun om Utens

logo Frysk boun om utens
It Frysk Boun om utens hat neffens it karbrief as doelstelling:

  • in bân te lizzen tusken de Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn uterings, benammen yn de taal, te bewarjen en te befoarderjen;
  • by oaren as Friezen, niget oan en begryp te bringen foar Fryslân, de Fryske taal, kultuer en skiednis.

Wolle jo mear witte oer it Boun besykje dan ús webstee

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vijf × twee =