It Frysk Boun om Utens

It Frysk Boun om Utens

logo Frysk boun om utens
It Frysk Boun om utens hat neffens it karbrief as doelstelling:

  • in bân te lizzen tusken de Friezen bûten Fryslân en by harren it Fryske folkskarakter yn al syn uterings, benammen yn de taal, te bewarjen en te befoarderjen;
  • by oaren as Friezen, niget oan en begryp te bringen foar Fryslân, de Fryske taal, kultuer en skiednis.

Wolle jo mear witte oer it Boun besykje dan ús webstee