Krúspunt logo: taljochting

Krúspunt logo: taljochting

logo kruspunt 1

Krúspunt: De ûnderskate paden komme byelkoar yn it chi-ro teken. In iepen moetingsplak foar eltse christen, dêr’t elk syn eigen ynbring ha kin.

De letter T is it krús, om’t eltsenien dit kin as kristlik symboal. Oer alles hinne it reade pompeblêd, dat stiet foar it Fryske karakter fan Krúspunt.

Omskriuwing fan Matthijs Mol: ûntwerper fan it Krúspunt logo.