It Nijs

 |

It Nijs

It Nijs HeaderOp inisjatyf fan de Rie fan de Fryske Beweging is ‘It Nijs’ sûnt 2009 yn ‘e loft. Yn ús berjochtjouwing hâlde wy ús by de feiten, net beynfloede troch eigen oardiel of foaroardielen mei njonken de aktualiteit ferdjipping en eftergrûnynformaasje.
Mar der is ek romte foar jo eigen miening. Jo kinne fuortendaliks reageare ûnder artikels of ús opinystikken tastjoere (sjoch it e-postadres hjirûnder). Hawwe jo niget oan it (frysk) skriuwen fan artikel(tsje)s foar ien fan neamde rubriken op it webstee, dan graach kontakt opnimme mei de webmaster Kees van der Beek: ynfo@itnijs.nl.