It ûnbekinde fers

It ûnbekinde fers

Koen Zondag ûntdiek yn de argiven fan Tresoar dat it bekinde lied “Beveel gerust uw wegen” begjin 20e ieuw yn in Fryske oersetting ek in fers 10 hie. Hy skriuw deroer yn it Friesch Deiblêd fan 30 oktober 2013.
By de te sjongen psalmen en lieten wie ek Ges. 273:10. Hokker fers wie dat? Nei wat tillefoantsjes kaam ik út bij de  Bundel Evangelische Gesangen, publisearre oan it begjin fan de 19e iuw. It wie it bekende ‘Beveel gerust uw wegen’.

It ûnbekinde fers