Kristlik Fryske krite ‘Dr G.A. Wumkes’

Kristlik Fryske krite ‘Dr G.A. Wumkes’

De krite is oprjochte op 10 maart 1955 en hat ta doel in rûnte te wêzen dy’t har ynset foar de Fryske taal en kultuer, sawol yn it tsjerklik libben as derbûten. Hja giet út fan it begjinsel fan lykberjochtiging.

Mear ynformaasje oer de krite by de skriuwer:

dhr. A Prins
G.W. Navisleane 35
9251 GE Burgum