Lieteboeken en CD’s

,  |

Lieteboeken en CD’s

 

Hjirûnder steane  boeken en CD’s, dy’t de ôfrûne jierren ferskynd binne. Der binne gjin ferkeapprizen by set. As de titels net mear by de útjouwer of boekhannel te krijen binne kin der ek op ynternet socht wurde.


titel           : De gitaar by it boek (nije stavering)
útjouwer  : KFFB
nûmer      : 470
ferskynd  : 2011


titel          : Lieteboek
subtitel    : Sjonge en bidde thús en yn tsjerke
auteurs    : ferskate
útjouwer : Boekencentrum, Jongbloed en Kok
ferskynd : 2015


 titel         : Tuskentiden
subtitel    : Oanfoljend lieteboek by it Lieteboek foar de Tsjerken (1977)
útjouwer : Kok
ferskynd : 2006
ISBN       : 978 90 435 1318 0


 titel         : Tachtich lieten út Taizé
auteurs   : Jan Breimer en Gerrit Groeneveld (red.)
útjouwer : Gooi en Sticht
ferskynd : 2008
ISBN       : 978 90 304 1118 5


Taizé yn it Frysk:

De meditative lieten út Taizé, it oekumenysk kleaster yn Frankryk, binne yn in Fryske oersetting opnommen yn de bondel ‘Tachtich lieten út Taizé”. De Taizélieten dy ’t yn it ‘Fryske Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn ’t tsjerke’ steane, binne troch in sjong- en muzykgroep û.l.f. Jannie Brandsma op CD set.

De Cd is bestellen by g.s.groeneveld@ziggo.nl en op de webside janniebrandsma.nl


titel          : Wylde Goes
subtitel    : Lieten út Glasgow en Iona
auteurs   : Atze Bosch, Jan Breimer, René Silvis,Hinne Wagenaar en Jan Wouda (red.)
útjouwer  : KFFB
feskynd   : 2008
ISBN       : 978 90 74918 67 1