Nederlânsk Bibelgenoatskip (NBG)

 |

Nederlânsk Bibelgenoatskip (NBG)

NBG logo

It doel fan de NBG is: Der yn foarsjen dat de Bibel safolle mooglik minsken berikt en oansprekt. De fersprieding fan bibels en al wat dêrta bydraacht.

Kontaktpersoan:

tel.             : 023-5146153
emailadres:
webside    : www.bijbelgenootschap.nl
bez. adres: Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem
postadres : Postbus 620, 2003 RP Haarlem