Puzzelstikjes koarte meditaasjes troch Tytsje Hibma

Puzzelstikjes koarte meditaasjes troch Tytsje Hibma

In hânsum lyts boekje titele: ‘Puzzelstikjes’ mei koarte meditaasjes troch Tytsje Hibma,   

Sjoch hjir in foarbyld

De koarte ferhalen (meditaasjes) en kleurige bylden yn dit boekje binne in soarte fan puzzelstikjes. De measten krigen foarm yn in tsjerketsjinst, mei it each op bern en grutte minsken dy’t harren yn de bibel ferdjipje. Se sprekke meiinoar fan de rykdom dy’t ús yn it Wurd yn ‘e mjitte komt.

Ferskynd by de KFFB  nûmer: 464, ISBN-nûmer: 978-90-74918-83-1, Lede-priis: € 7.50, Winkelpriis: € 9.50