Pylgertocht 17 juny Nyegea-de Pein-de Tike

Pylgertocht 17 juny Nyegea-de Pein-de Tike

9.15 oere wolkom by de Grifformearde tsjerke (Kommisjewei 184, 9218 PJ De Pein) mei kofje en tee, koarte fiering en ynformaasje oer de tsjerke. Dan mei de auto nei it startpunt. Part fan ’e kuier is in oerstek mei in boatsje oer it kanaal. De kuierpaden binne soms al, soms net ferhurde, dus stevige skuon is in oanrieder.

12.30 oere middeisbrochje by de Zandloper, Beimastrjitte 7 Eastermar
13.30 oere fierder oer Eastermar nei de Rottefalle. Eventúeel eefkes neisitte by de Kakelhof, Nijtap 45, De Pein

Opjefte by Theo Wouda: woudaonline@hotmail.com, leafst foar 14 juny.

Is de oertocht mei de boat in beswier? Lit it gerêst witte, dan soargje wy dat jo op in oare menier droech oan ’e oare kant komme!