Lieteboek: Wachtsje is op diel twa

Lieteboek: Wachtsje is op diel twa

Under dizze titel skreau Abe de Vries in opninystik oer it nije Lieteboek yn”t Deiblêd fan sneon 9 maaie 2015.

It nije,oekumenyske Lieteboek -de yntegrale Fryske oersetting fan it Liedboek- ferrommet de tsjerklike praktyk, ferriket it Frysk en jout de leauwige minske in wider útsjoch. Wol spitich is de minimale ynbring fan oarspronklik Frysktalige liturgyskelieten.

Lês hjir it opinystik.

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

negentien − een =