As ik dy net waskje mei, preek fan ds. H. Wagenaar

As ik dy net waskje mei, preek fan ds. H. Wagenaar

Preek foar Wite Tongersdei.

Yn it boek Hannelingen fan de Apostels seit Paulus tsjin de minsken fan Efeze, wannear’t hy op it punt stiet om harren te ferlitten: ‘Jaan jout mear gelok as krijen’. Dizze wurden fan Paulus jouwe in goede wjerslach fan it minsklike libbensgefoel, ek fan hjoed de dei. Wy wolle net ôfhinklik wêze, wy wolle de hân net ophâlde, wy wolle net dat in oar foar ús soargje moat.
Lês hjir de hiele preek fan ds. H. Wagenaar