De Segen fan Aäron

De Segen fan Aäron

De segen fan Aäron is in prysterlike segen, dy’t yn in prote kristlike tsjerken en gemeenten in fêst ûnderdiel is fan de liturgy:

Mei de Heare dy segenje en behoedzje.
Mei de Heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine
en dy genedich wêze.
Mei de Heare syn antlit nei dy takeare
en dy frede jaan.

(Numeri 6: vers 24 -26)