KrúspuntArchives

De seine fan Sint Patrick

De Hear sil foar jo stean, om jo it paad te wizen. De Hear sil neist jo gean, en syn earm om jo hinne slaan,  om jo te beskermjen tsjin it gefaar fan lofts en rjochts. De Hear sil efter jo stean, om jo te bewarjen foar it kwea fan kweawillige minsken. De Hear sil

Fierder lêze

De Segen fan Aäron

De segen fan Aäron is in prysterlike segen, dy’t yn in prote kristlike tsjerken en gemeenten in fêst ûnderdiel is fan de liturgy: Mei de Heare dy segenje en behoedzje. Mei de Heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine en dy genedich wêze. Mei de Heare syn antlit nei dy takeare en dy

Fierder lêze