KrúspuntArchives

De seine fan Sint Patrick

De Hear sil foar jo stean, om jo it paad te wizen. De Hear sil neist jo gean, en syn earm om jo hinne slaan,  om jo te beskermjen tsjin it gefaar fan lofts en rjochts. De Hear sil efter jo stean, om jo te bewarjen foar it kwea fan kweawillige minsken. De Hear sil

Fierder lêze