De seine fan Sint Patrick

De seine fan Sint Patrick

De Hear sil foar jo stean, om jo it paad te wizen.
De Hear sil neist jo gean, en syn earm om jo hinne slaan, 
om jo te beskermjen tsjin it gefaar fan lofts en rjochts.
De Hear sil efter jo stean, om jo te bewarjen foar it kwea fan kweawillige minsken.
De Hear sil ûnder jo wêze, om jo te heinen as jo stroffelje.
De Hear is yn jo, om jo te treasten as jo fertriet hawwe.
De Hear is om jo hinne, om jo te ferdigenjen, as oare minsken jo tenei komme.
De Hear sil boppe jo wêze, om jo te seinigjen.
Dat ús genedige God jo seinigje mei, hjoed en moarn, en alle dagen fan jo libben.
Amen

(Oerset troch Wiep Koehoorn, Stiens, 2013)