Rogate fiifde snein nei Peaske, preek fan ds. T.Hibma