KrúspuntArchives

Rogate fiifde snein nei Peaske, preek fan ds. T.Hibma

Yn dizze fryske tsjinst betinke we – mei oare fryske tsjerken – dat foar de 50-ste kear yn Grand Rapids in jierlikse fryske tsjinst hâlden wurdt. Dat is meiiens ek de lêste fryske tsjinst yn dizze tradysje. Lês hjir de hiele tsjinst fan ds. T. Hibma